Gå direkt till navigering

AP3s viktigaste uppgift är att tillsammans med de övriga AP-fonderna skapa värde i det svenska allmänna pensionssystemet.

 

AP3s uppdrag

AP3s övergripande uppdrag är att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. På så vis kan fonden leva upp till dess två viktiga roller i pensionssystemet:
1)  dels utgöra en buffert när in- och utflöden i systemet är i obalans och
2) dels att bidra till stabilitet i pensionssystemet.

Det gynnar dagens och morgondagens pensionärer.

AP3s mål

Målet med AP3s förvaltning av sin del av kapitalet i pensionssystemet är att skapa en real avkastning om 3,5 procent per år på lång sikt. Genom att analysera pensionssystemet har AP3 kunnat fastställa ett realt avkastningsmål som ger en bra balans mellan stabilitet i pensionssystemet på lång sikt (för framtida pensionärer) och risken för värdefall i fondförmögenheten på kort sikt (nuvarande pensionärer).

AP3s förvaltningsfilosofi

AP3s förvaltningsfilosofi utgår från allmänt vedertagna principer inom modern kapitalförvaltning och preciserar fondens övertygelse om hur finansmarknaden fungerar och hur värde skapas.

RisktagandeRisktagande mot riskpremier på finansiella marknaden ger över tid en positiv avkastning
PrognosförmågaMed hjälp av strukturerad analys kan framtida avkastning och risk på finansiella tillgångar bedömas
RiskspridningGenom att diversifiera risktagandet kan den riskjusterade avkastningen höjas
TidsdiversifieringGenom att kombinera investeringsbeslut med lång, medellång och kort placeringshorisont erhålls en hög riskjusterad avkastning. Därmed ökar sannolikheten att avkastningsmålet nås
ÄgarstyrningVälskötta bolag ger över tid högre avkastning och lägre risk

AP3s särdrag

Långsiktighet – Många förvaltare saknar idag möjlighet att arbeta långsiktigt eftersom korta utvärderingshorisonter uppmuntrar till fokusering på vad som händer på kort sikt. Det långsiktiga agerandet som AP3 kan utnyttja möjliggör ett kontracykliskt agerande. Ett långsiktigt agerande reducerar osäkerheten kring ”timing” och tillåter gradvisa portföljförändringar mot den risknivå och de riskpremier som anses ge en god balans mellan risk och avkastning.

Flexibilitet – AP3 har möjlighet att agera på ändrade förutsättningar och genomföra förändringar när så krävs. AP3s organisation bygger på en nära koppling mellan ledning och övriga delar av organisationen. Flexibiliteten uppmuntrar också till att AP3 löpande utvecklar sitt arbetssätt.

Anseende som kapitalförvaltare – Fondens arbetssätt, historik, det statliga ägandet och den svenska hemvisten leder till att fonden är en attraktiv samarbetspartner. Detta innebär fördelar jämfört med många andra aktörer på finansmarknaden. AP3 har genom åren utvecklat specifika kompetenser som idag utgör grundpelare för verksamheten. Viktiga kompetensområden är alfa/betaseparation, upphandling av extern förvaltning och förvaltning av onoterade tillgångar.

Skalfördelar – AP3 är ur ett internationellt perspektiv en tillräckligt stor aktör för att kunna bedriva en effektiv kapitalförvaltning.

Förvaltningsstrategi

AP3s förvaltningsstrategi är inriktad på att fondens absoluta avkastningsmål på 3,5 procent realt per år ska uppnås över tid. Det handlar om att sätta samman en portfölj av olika tillgångar som med rimligt risktagande kan nå avkastningsmålet samt att förvalta och utveckla portföljen så att risken anpassas till rådande förutsättningar.

 LångsiktigMedellång sikt
(strategisk)
Kortsiktig
(taktisk)
RisktagandeRisktagande via exponering mot framförallt aktie-, kredit-, valuta- och likviditetsriskRisktagande förändras beroende på avkastnings-förväntningar under kommande 1-3 årenRisktagande som skapar en avkastning som har låg samvariation med övrig avkastning på AP3
PrognosförmågaStrukturell makroekonomisk analys och avkastnings-prognoser utifrån långsiktig dataKonjunkturell makro-ekonomisk analys samt värdering och riskaptitOlika typer av besluts-modeller och prognos-metoder för kortsiktigt positionstagning
RiskspridningMellan olika tillgångsslag och mellan olika regioner och sektorerFörändringar av exponering mot olika risktyper och diversifiering via positioner på olika delmarknaderPositioner tas på flera delsegment av finans-marknaden
ÄgarstyrningDialog med företag samt kontinuerlig screening och uteslutning av bolag som inte agerar hållbartDialog med företag samt kontinuerlig screening och uteslutning av bolag som inte agerar hållbartDialog med företag samt kontinuerlig screening och uteslutning av bolag som inte agerar hållbart

AP3 har en förvaltningsorganisation med tydliga ansvarsområden och befogenheter. Besluten hanteras på ett sådant sätt som ger störst möjlighet att långsiktigt bedriva förvaltningen på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa att det delegerade beslutsfattandet är framgångsrikt har AP3 en strukturerad uppföljning och genomarbetad riskhantering. 

Riskspridning

Fondens förvaltningsstrategi bygger på processer och strukturer som ska vara långsiktigt hållbara i syfte att generera god avkastning. Riskspridning är prioriterat i förvaltningsstrategin.

Genom framgångsrik förvaltning ska AP3 på både lång och kort sikt bidra till stabiliteten i pensionssystemet. Detta uppnås om avkastningen på kapitalet är högre än den genomsnittliga löneökningen i landet och om fonden kan undvika stora förluster i perioder av finansiell oro.

AP3 har sedan starten 2001 haft en nominell avkastning på i snitt 6,2 procent per år. Detta kan jämföras med en nominell löneökning på i snitt 3,1 procent per år. Därmed har AP3 tillsammans med övriga buffertfonder under de senaste 19 åren ökat stabiliteten i pensionssystemet. Sannolikheten att pensionerna i framtiden kan växa i linje med lönerna i Sverige har därmed ökat.

Portföljen

Portföljen består av noterade tillgångar (aktier och obligationer), samt alternativa placeringar såsom private equity, fastigheter, infrastruktur, skog och försäkringsrisker. Därtill finns en portfölj bestående av absolutavkastande strategier som omfattar interna och externa hedgefonder, samt riskpremiestrategier. AP3 har genom att investera i en global portfölj bestående av noterade tillgångar, alternativa investeringar och absolutavkastande strategier skapat en portfölj som är mer robust i perioder av finansiell oro än en traditionell portfölj bestående av enbart noterade aktier och obligationer.

Målet i fokus

För att möjliggöra en framgångsrik förvaltning krävs att åtagandet gentemot pensionssystemet formuleras i ett tydligt avkastningsmål. AP3 har utifrån det uppdrag som anges i AP-fondslagen angivit fondens avkastningsmål i procent per år. Med detta mål kan fonden på ett tydligt sätt styra förvaltningen.

Målet utgör även en vägledning vid valet av förvaltningsstrategi. Genom att analysera pensionssystemet i detalj har AP3 kunnat fastställa ett realt avkastningsmål på 3,5 procent per år. Detta mål ger en god balans mellan stabilitet i pensionssystemet på lång sikt och risken för värdefall i fondförmögenheten på kort sikt. Avkastningsmålet är formulerat i reala termer, dvs inflationsjusterat, eftersom det är pensionärernas köpkraft som fonden vill värna.

AP3 har en viktig roll och ett ansvarsfullt uppdrag i det svenska pensionssystemet. De pengar fonden förvaltar tillhör det svenska folket och ska finnas tillgängliga för såväl dagens som morgondagens pensionärer.