Gå direkt till navigering

AP3s Hållbarhetspolicy

AP3s hållbarhetspolicy anger övergripande riktlinjer för Tredje AP-fondens (AP3) hållbarhetsarbete. Syftet med hållbarhetsarbetet är att det ska vara värdeskapande för inkomstpensionssystemet och bidra till en hållbar samhällsutveckling inom ramen för uppdraget.

Fonden ska analysera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter och ska som ansvarsfull ägare verka för att bolagen bedriver sina verksamheter på ett hållbart sätt.

Hållbarhetsarbetet ska vara fokuserat på insatser som bedöms ha störst möjligheter att göra skillnad. Utformningen av arbetet ska anpassas till att området hållbarhet är brett och att det präglas av konstant utveckling och förändring.

 

 

AP3s hållbarhetspolicy utgår från uppdraget för det svenska inkomstpensionssystemet och fastställs årligen av fondens styrelse som en del av fondens verksamhetsplan. Från ett styrningsperspektiv syftar policyn till att beskriva hur fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande och samtidigt fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på avkastningen.

Hållbarhetspolicyn ska ge en förståelse för AP3s sammanhang, fondens uppdrag och värdegrund, vilka målsättningar fonden har för hållbarhet och varför, samt hur arbetet bedrivs och vad det kan förväntas resultera i. Den ska genom de ställningstaganden som styrelsen beslutar vara styrande för förvaltningsorganisationens hållbarhetsarbete samt vara en guide för externa intressenter och i båda fallen ge en tydlighet i vad AP3s hållbarhetsarbete syftar till.

Hållbarhetspolicyn ska läsas tillsammans med fondens Ägarpolicy som beskriver AP3s principer och strategier för ägarstyrning.

AP3s hållbarhetspolicy i sin helhet här>>

 

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

Ansvarsfördelning och rapportering

Hållbarhetspolicyn fastställs årligen av fondens styrelse och revideras vid behov. Fondens VD har det övergripande ansvaret för att policyn efterlevs och omsätts i den operativa verksamheten. Styrelsen ska löpande informeras om hur hållbarhetsarbetet bedrivs och utvecklas.