Gå direkt till navigering

AP3s uppdrag

Uppdraget formar hållbarhetsarbetet

AP3s hållbarhetsarbete är basen för långsiktigt värdeskapande och ska vara värdeskapande för inkomstpensionssystemet och bidra till en hållbar utveckling inom ramen för uppdraget.

Uppdraget i korthet

  • Uppdraget formar hållbarhetsarbetet. AP-fonderna (AP1, AP2, AP3 och AP4) har samma uppdrag från riksdagen – dvs att skapa hög avkastning till låg risk för inkomstpensionssystemet som helhet.
  • Buffertfonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ett ansvarsfullt ägande.
  • Förvaltningen ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att göra avkall på målet om hög avkastning.
  • AP-fonderna ska inte ha näringspolitiska mål. AP-fondernas gemensamma värdegrund utgör del av hållbarhetspolicyn.

Styrning och implementering av AP3s hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är integrerat i fondens samtliga förvaltningsenheter där avdelningarna för noterade aktier, räntebärande samt alternativa investeringar har ansvar för att efterleva policyn och bidra till analysen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Enheterna är representerade i SCGC och interna portföljförvaltare ingår i AGH.

Styrelsen fastställer AP3s hållbarhetspolicy som en del av fondens verksamhetsplan. VD ansvarar för att policyn efterlevs och implementeras. AP3s Sustainability and Corporate Governance Committee (SCGC) beslutar i viktiga hållbarhetsfrågor. Advisory Group Hållbarhet (AGH) samordnar och säkerställer det beredande analysarbetet.

AP3s ställningstaganden adresserar väsentliga frågor och områden som AP3 ska fokusera på. Ställningstaganden på fondnivå fastställs av styrelsen och ska vara av sådan karaktär att de ska vara vägledande för AP3 på en övergripande nivå samt inriktade på att adressera miljöfrågor, sociala frågor och ägarstyrningsfrågor. De ska även bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen under Agenda 2030.