Gå direkt till navigering

En hållbar klimatstrategi

Globala klimatförändringar är en utmaning som ställer stora krav på omställningar i användningen av jordens resurser. AP3s klimatstrategi belyser väsentliga områden och innefattar konkreta mål där investeringar i olika tillgångsslag tydligt bidrar till minskade klimatrisker och ett miljövänligt samhälle. AP3 investerar och förvaltar med fokus på långsiktigt värdeskapande. Fonden har sedan 2004 arbetat med hållbarhetsfrågor genom att investera och delta i samarbeten och initiativ inom ramen för miljö, klimat och ägarstyrning.

Klimatrapport (TCFD)

AP3 Klimatrapport_2020

Hållbarhetsmål och gemensam syn på mätning av CO2-avtryck

Bland annat satte AP3 upp nya hållbarhetsmål till 2025 som omfattar halvering av CO2-avtryck, fördubbling av gröna obligationer och tematiska hållbarhetsinvesteringar i den egna portföljen. AP3 fortsätter dessutom att investera i gröna obligationer och genom vårt direktägande i fastighetssektorn bidrar fonden till en grönare fastighetsmarknad. Läs mer om hur arbetet fortskrider i AP3s årsredovisning.

I november 2015 presenterade AP-fonderna att man kommit överens om en gemensam standard för hur koldioxidavtryck mäts och redovisas för investeringsportföljerna.

AP-fondernas samordning av koldioxidavtrycksrapportering

Intern kunskapshöjning

AP3s hållbarhetsarbete har integrerats allteftersom i förvaltningen. För att hålla fonden ajour med frågorna bjuder AP3 in specialister som fokuserar på olika hållbarhetsfrågor.

Majoriteten av de anställda inklusive ledningen genomgick en hållbarhetsutbildning för några år sedan som lade grunden till förståelsen och betydelsen av hållbarhetsfrågorna som en faktor i investeringar.