Gå direkt till navigering

Parisavtalet och Agenda 2030 viktiga ramverk i Sveriges miljöarbete

Sveriges riksdag har ställt sig bakom Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ramverken är integrerade i Sveriges hållbarhetsarbete och miljömål, beslutade av Sveriges riksdag. De utgör viktiga delar i utformningen av AP3s hållbarhetsarbete på de områden fondens påverkansarbete kan göra skillnad och skapa värde för pensionssystemet och bidra till samhällsutvecklingen.

Under 2016 samlades ledande globala institutionella investerare på PRI:s årliga konferens i syfte att hitta en gemensam definition av Sustainable Development Investments för att stödja FN:s globala mål och att uppmuntra andra stora institutionella investerare att vidta liknande åtgärder. Tillsammans med några av Europas största pensionsförvaltare skrev därefter AP3 och övriga svenska AP-fonder i september under ett ställningstagande om vikten av att institutionella investerare placerar kapital i lösningar som bidrar till de globala hållbarhetsmålen. AP3 deltar även i Swedish Investors for Sustainable Development, vilket är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter av Agenda 2030 för svenska långsiktiga investerare och aktörer inom finanssektorn.

 

 

FN Sustainable Development Goals logotyp

Från ord till handling

AP3 bidrar till Agenda 2030 genom aktiv ägarstyrning och investeringar som bidrar till omställning och en hållbar utveckling.

Nedan ges exempel på ägarstyrning och investeringar som bedöms ha en positiv påverkan på några utvalda mål:

Mål 5: Jämställdhet

Genom röstning om styrelsemedlemmar verkar AP3 för en jämnare könsfördelning i bolagens styrelser.

Mål 6: Rent vatten och sanitet

AP3 har investerat i vatteninfrastruktur, med inriktning mot både vattenförsörjning och -rening.

Mål 7: Hållbar energi för alla

Fastighetsbolag satsar allt mer på solenergi i takt med att tekniken utvecklas, däribland AP-fondsägda Vasakronan. AP3 har också investeringar i riskkapitalfonder och i noterade bolag inriktade mot förnybar energi. Vindkraftsparken Skaftåsen som producerar ca 535GWh el togs i drift under 2021.

Mål 8: Anständig arbetsmiljö och ekonomisk tillväxt

Arbetsvillkor och arbetsmiljö är viktiga frågeställningar som AP3 prioriterar. Fonden för dialoger med bolag för att motverka osäkra arbetsförhållanden, arbetsplatsolyckor, diskriminering och barnarbete. Etikrådet initierade ett projekt för påverkan kring mänskliga rättigheter i form av integritetsskydd inom Tech-sektorn. Ett förväntansdokument formulerades tillsammans med Danish Institute for human rights.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

AP3s investeringar och ägarengagemang bidrar till effektivare resursanvändning, ökad produktionskapacitet, innovationer och lösningar som bidrar till omställning och hållbart värdeskapande.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Fastighetsbolaget Vasakronan är bland de ledande inom energibesparing och kontorseffektivitet och fungerar därmed som förebild för AP3s övriga fastighetsbolag. AP3s fastighetsbolag Hemsö, Trophi, Regio och Trenum har fokus på att i sina verksamheter arbeta för både resurseffektivisering och socialt ansvar vilket också ökar lönsamheten och ger attraktivare fastigheter. Ett exempel är Hemsö som skapar mervärde genom projekt Skolgårdslyftet, med mål att förbättra skolors utemiljö så att de bättre främjar barns utveckling och lärande.

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

AP3s skogsinvesteringar motsvarar 240 000 hektar av vilket mer än 95 procent är certifierat. 60 procent av timret används som byggnadsmaterial, möbler och inredning medan 40 procent används till papper och pappersrelaterade produkter.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

2021 anslöt sig AP3 till PAII vilket innebär att AP3 1 förbinder sig att arbeta för att målen i Parisavtalet kan nås. AP3 bidrar bl a genom betydande investeringar i skog och gröna obligationer vilket omfattar arbete både vad gäller klimatet och biologisk mångfald.

Mål 15: Liv på land

Ett hållbart skogsbruk är viktigt för klimatet. AP3 äger 240 000 hektar produktiv skogsmark som brukas hållbart och till det kommer 28 000 hektar skogsmark med olika former av utökat skydd.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Att motverka ekonomisk brottslighet, korruption och penningtvätt är en viktig ägarstyrningsfråga. Dels för att förhindra ekonomisk skada för bolagen och investerare, dels för att minimera risken för att samhället i stort ska tappa förtroendet för den finansiella marknaden.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

För en aktör som AP3 är samarbeten och partnerskap viktiga. Initiativ som finns på klimatområdet: Climate Action 100+, Task force for Climate related Financial Disclosure (TCFD), Transition Pathway Initiative (TPI) och The Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) samt konstruktiva samarbeten med pensionfonder och investerare, både i Sverige och i andra länder.

Mer om Globala målen

Läs mer om FNs globala mål på globalgoals.org.