Gå direkt till navigering

Fokusområden

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: klimat, socialt ansvar, biologisk mångfald och bolagsstyrning.

 

Mål och delmål

För att driva förändring arbetar AP3 med att sätta mål och delmål inom fokusområdena.

 • Klimat: AP3 ska motverka klimatförändringarna samt begränsa dess effekter i överensstämmelse med Parisavtalet.
 • Biologisk mångfald: AP3 ska beakta hur fondens investeringar påverkar materiella portfölj- och samhällsrisker kopplade till biologisk mångfald och ekosystem.
 • Socialt ansvar: AP3 ska verka för att mänskliga rättigheter, särskilt kopplade till bolagens verksamheter, respekteras, upprätthålls och stärks där det finns behov.
 • Bolagsstyrning: AP3 ska verka för att de sju principerna i fondens Ägarpolicy efterlevs. Dessa principer täcker aktieägarnas rättigheter och skyldigheter, bolagens kapitalstruktur och styrelser, revision och intern kontroll, ersättning till ledande befattningshavare, miljö och etik samt informationsgivning.

Läs mer om målen och delmålen nedan.

Liten stuga som flyter i vattnet under en översvämning, bunden med ett rep

Klimat

AP3s styrning av klimatrelaterade risker och möjligheter

Eftersom AP-fondernas verksamhet regleras av AP-fondslagen, som är fastslagen av Sveriges riksdag, följer AP-fonderna de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har anslutit sig till. Klimatkonventionen med Parisavtalet är en sådan konvention.

AP3s klimatstrategi

Som ett led i att förtydliga AP3s hållbarhetsarbete har hållbarhetspolicyn arbetats fram. Inom klimatområdet anger hållbarhetspolicyn att AP3 ska bidra till att motverka klimatförändringarna samt begränsa dess effekter i överensstämmelse med Parisavtalet. AP3s portfölj ska ge nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050 i linje med ett Klimatscenario som medför att 1,5 gradersmålet kan nås. AP3 har för avsikt att 2022 sätta tydliga mål utifrån ”Science Based Targets” avseende fondens klimatarbete.

AP3:s klimatmål 2025

AP3 har sedan 2014 arbetat med konkreta klimatrelaterade hållbarhetsmål. Målen har hjälpt till att driva den interna utvecklingen av hållbarhetsarbetet, men har även hjälpt till att bygga förtroendet för det hållbarhetsarbete fonden gör. AP3 beslutade i början av 2019 om nya klimatinriktade hållbarhetsmål som ska vara uppfyllda 2025.

 1. AP3s tillgångsportfölj ska fortsätta att bidra till minskad risk för global uppvärmning
 • AP3 fortsätter att mäta och redovisar CO2-avtrycket.
 • AP3 genomför scenariobaserad analys av klimatrelaterade risker och möjligheter i portföljen.
 • AP3 ska ytterligare halvera fondens CO2-avtryck, främst genom att påverka bolagen att minska sin egen klimatpåverkan.

2. AP3s hållbarhetsinvesteringar ska fördubblas fram till och med 2025.

 • Investeringar i gröna obligationer ska fördubblas och öka till 30 miljarder kronor.
 • Övriga hållbarhetsinvesteringar ska öka och fördubblas till 25 miljarder kronor.

3. AP3s direktägda onoterade bolag ska vara ledande inom hållbarhet.

 • AP3 fortsätter arbeta för att fondens direktägda onoterade fastighets- och infrastrukturbolag ska vara ledande inom hållbarhet. Målet innebär ett ökat fokus på såväl hållbar produktion som byggnation.

Implementering och riskhantering

För AP3 är det väsentligt att både förstå var investeringsmöjligheterna finns och hur AP3s kapital kan påverka utvecklingen i rätt riktning. Implementering sker på olika sätt i olika delar av portföljen:

 • I den noterade aktieportföljen bedriver AP3 dialoger med syfte att portföljbolagen ska minimera klimatpåverkan i sina egna verksamheter och ställa om i en hållbar riktning.
 • Fondens påverkansarbete bedrivs både för att driva på omställningsarbetet och för att begränsa de direkta investeringsriskerna. Påverkansarbetet bedrivs i egen regi främst mot svenska bolag och tillsammans med andra på internationell nivå.
 • Koldioxidavtrycket i tillgångsportföljen påverkas också genom att minska eller avstå ifrån investeringar i bolag och sektorer som har små möjligheter att ställa om sina affärsmodeller i en hållbar riktning.
 • En väsentlig del i klimatstrategin utgörs av att driva en integrering av hållbarhet i affärsstrategier och kärnverksamhet inom fondens fastighetsbolag. Fastigheter tar mycket resurser i anspråk i form av energi, material och generering av avfall. Det är därför av väsentlig betydelse att AP3s direktägda onoterade bolag är föregångare inom hållbarhet i jämförelse med konkurrerande bolag.
 • Investeringar som tydligt bidrar till minskade klimatrisker och ett hållbart samhälle. Hit räknas exempelvis gröna obligationer och andra hållbarhetsinvesteringar, främst inom alternativa investeringar.

Rapportering enligt TCFDs rekommendationer

Sedan 2017 stödjer AP3 det globala ramverket Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). TCFD-ramverket utgör ett verktyg för att beskriva och kommunicera arbetet med klimatrelaterade risker och AP3  uppmanar de bolag som fonden investerar i och de förvaltare som fonden anlitar att rapportera enligt TCFDs rekommendationer för olika branscher. Huvuddragen utgörs av att organisationerna ska utarbeta och säkerställa:

 • Styrning av klimatrelaterade risker och möjligheter
 • Strategier avseende aktuell och potentiell påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter på organisationens affär, strategi och finansiella planering
 • Implementering – processer för identifiering, bedömning och hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter
 • Mätetal och mål för att bedöma och hantera relevanta klimatrelaterade risker och möjligheter.

Socialt ansvar

AP3 ska verka för att mänskliga rättigheter, särskilt kopplade till bolagens verksamheter, respekteras, upprätthålls och stärks där det finns behov.

Mål socialt ansvar: Genom AP-fondernas etikråd finns idag målsättningar för säkrare gruvdrift relaterat till avfallsdammar, ett utökat ansvarstagande för mänskliga rättigheter hos stora techbolag genom utarbetandet av ett förväntansdokument.

Biologisk mångfald

AP3 ska beakta hur fondens investeringar påverkar materiella portfölj- och samhällsrisker kopplade till biologisk mångfald och ekosystem.

Mål biologisk mångfald: AP3 har ambitionen att portföljen ska bidra till bevarande av och positiv utveckling för biologisk mångfald senast år 2030. Fonden tog 2021 beslut att fastställa särskilda mål för biologisk mångfald i linje med det som kommer att rekommenderas av TNFD.

Bolagsstyrning

AP3 ska verka för att de sju principerna i fondens Ägarpolicy efterlevs. Dessa principer täcker aktieägarnas rättigheter och skyldigheter, bolagens kapitalstruktur och styrelser, revision och intern kontroll, ersättning till ledande  befattningshavare, miljö och etik samt informationsgivning.

Mål bolagsstyrning: Att de sju principerna i fondens Ägarpolicy efterlevs. AP3 verkar exempelvis för att bolagen ska ha en väl avvägd kapitalstruktur med anpassade emissions- och återköpsbemyndiganden, att bolagens styrelser ska ha en jämn könsfördelning, att bolagets revisorer är oberoende och att bolagsledningens ersättningssystem bidrar till att skapa långsiktigt aktieägarvärde.