Gå direkt till navigering

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.

 

AP3s fyra fokusområden för hållbarhet har målsatts

Styrelsens ställningstaganden inom bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald utgör grunden för fondens fokusområden. Dessa inriktar sig på områden som bedöms ha störst materiell påverkan på investeringarna och på områden där AP3 har bäst möjlighet att bidra till en positiv utveckling. Arbetet under 2022 har varit inriktat på att kartlägga fokusområden för att komma fram till ett effektivt målstyrt arbetssätt.

Bolagsstyrning

  • AP3 ska genom aktiv ägarstyrning verka för att de bolag fonden investerar i är välskötta och har en god styrning.

Klimat

  • AP3 ska bidra till att motverka klimatförändringarna samt begränsa dess effekter i överensstämmelse med Parisavtalet.
  • AP3s portfölj ska ge nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050 i enlighet med klimatscenarier för
    1,5°C global uppvärmning.

Mänskliga rättigheter

  • AP3 ska verka för att mänskliga rättigheter kopplade till bolagens verksamheter respekteras

Biologisk mångfald

  • AP3 ska beakta hur investeringar påverkar materiella portfölj- och samhällsrisker kopplade till biologisk mångfald och ekosystem. AP3 ska bidra till såväl bevarande som positiv utveckling av den biologiska mångfalden senast 2030.