Gå direkt till navigering

GRI index

AP3 har en lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor (ESG, dvs. hur hänsyn tas till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning). Hållbarhetsarbetet hanterar fonden internt genom investeringsanalyser, ägarstyrning och med ett särskilt fokus på miljö- och etikfrågor via AP-fondernas etikråd. Ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger på flera platser i organisationen. Kapitalförvaltningen har ett integrerat ansvar vid förvaltning och det interna hållbarhetsarbetet drivs i en intern hållbarhetskommitté.

Om redovisningen

AP3s hållbarhetsredovisning har upprättats för att så långt som möjligt uppfylla kraven enligt GRI Standarder på nivå ”Core” och det branschspecifika tillägget Finansiella tjänster (Financial Services, FS). Samtliga GRI Standarder avser version 2016. I redovisningen ingår AP3s verksamhet, inga avgränsningar har gjorts utan omfattningen är densamma som för den finansiella rapporteringen.

Rapporterade väsentliga områden och indikatorer har valts utifrån såväl krav och förväntningar från AP3s intressenter som fondens egna prioriteringar, och speglar därmed en gemensam syn på väsentlighet. Några av de rapporterade GRI-upplysningarna är inte kompletta enligt kraven i standarden, AP3 avser att löpande vidareutveckla information, data och rutiner för sin hållbarhetsredovisning. GRI-redovisningen är inte granskad av tredje part.

Innehållsförteckning enligt GRI