Gå direkt till navigering

AP3s hållbarhetspolicy

Sätter tydliga prioriteringar

AP3s styrelse fastslog en ny hållbarhetspolicy under 2021. Policyn fastslår bland annat att AP3s portfölj ska ge nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050 i enlighet med klimatscenarier för 1,5°C global uppvärmning. Policyn utgår från uppdraget för det svenska inkomstpensionssystemet och syftar till att beskriva hur fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fonden ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på avkastningen. Policyn ska genom de ställningstaganden som styrelsen beslutar vara styrande för förvaltningsorganisationens hållbarhetsarbete samt vara en guide för externa intressenter och i båda fallen ge en tydlighet i vad AP3s hållbarhetsarbete syftar till.

 

AP3s hållbarhetsarbete ska:

  • Utgå från AP3s grundförutsättningar och AP-fondernas gemensamma värdegrund
  • Bidra till en hållbar samhällsutveckling inom ramen för uppdraget att skapa värde för inkomstpensionssystemet
  • Analysera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter
  • Implementeras i linje med UNPRIs principer för ansvarsfulla investeringar.
  • Driva förändring genom ägarengagemang i syfte att bolagen ska bedriva ett värdeskapande omställnings- och hållbarhetsarbete
  • Fokusera på områden där fonden bedöms kunna göra störst skillnad
  • Bedrivas med en insikt att hållbarhet är ett brett område som präglas av konstant utveckling och förändring.

AP3s hållbarhetspolicy

AP3s hållbarhetspolicy

en bild på AP3s investering i skog i USA via Three Tree Holdings

Ansvarsfördelning och rapportering

Hållbarhetspolicyn fastställs årligen av fondens styrelse och revideras vid behov. Fondens VD har det övergripande ansvaret för att policyn efterlevs och omsätts i den operativa verksamheten. Styrelsen ska löpande informeras om hur hållbarhetsarbetet bedrivs och utvecklas.