Gå direkt till navigering

Hållbarhetsprocessen

Ger stöd i svåra avvägningar

AP3s hållbarhetsprocess ger stöd i svåra avvägningar. Som stor kapitalägare har AP3 möjligheter att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Arbetet ska vara resultatinriktat utifrån tydliga målsättningar och genom ett effektivt påverkansarbete. För att få största möjliga genomslagskraft måste hållbarhetsarbetet fokuseras där AP3 kan göra störst skillnad och skapa mest värde för inkomstpensionssystemet.

Hållbarhetsprocessen

Som stöd för de svåra avvägningar som ibland måste göras har AP3 en tydlig hållbarhetsprocess som drar nytta av fondens samlade tillgång till resurser inklusive externa samarbeten. Hållbarhetsprocessen består av tydliga steg som stöttar varandra och involverar hela förvaltningsorganisationen.

 • Resultat: Utfallet av AP3s påverkansarbete ska tydligt redovisas i syfte att kunna utvärderas. Läs mer om resultat nedan.
 • Påverkansarbetet bedrivs både direkt av AP3, tillsammans med andra kapitalägare och genom AP-fondernas etikråd. Läs mer om påverkansarbetet nedan.
 • AP3 fastställer kvantitativa och kvalitativa mål inom valda fokusområden för styrning, uppföljning och rapportering.
 • AP3 arbetar fram fokusområden inom klimat, miljö-, sociala och ägarstyrningsfrågor och övriga globala hållbarhetsmål. Läs mer om fokusområden här.
 • AP3 kartlägger materiella hållbarhetsrisker och möjligheter inom investeringsuniversum. Läs mer om hållbarhetsrisker och möjligheter nedan.
 • AP3s investeringsuniversum ska uppfylla AP3s minimikrav för hållbarhet. Läs mer om dessa nedan.

Hållbarhetsramar med minimikrav

AP3s ambition är att uppfylla sitt uppdrag som ansvarsfull ägare genom aktiv ägarstyrning. Det innebär att fonden även investerar i bolag och sektorer med betydande hållbarhetsutmaningar. Det innebär dock inte att AP3 kan eller vill vara investerad i alla bolag, särskilt gäller det bolag vars verksamhet inte är hållbar eller inte alls utvecklas i en hållbar riktning. AP3 investerar inte i bolag:

 • som ej följer de internationella konventioner och överenskommelser som Sveriges riksdag har ratificerat
  där bedömningen är att affärsmodellen har för stora omställningshinder Uteslutna bolag
 • som ej uppfyller minimikrav beträffande hållbarhet. Det implementeras genom att innehaven ska klara en miniminivå i AP3s screeningprocess för att vara en investerbar del av AP3s investeringsuniversum
 • som efter en tids påverkansarbete inte visar att man är på väg mot en trovärdig positiv förändring.

Som ett resultat av minimikraven är det idag ett antal bolag som inte ingår i AP3s investeringsuniversum. Det gäller bland annat bolag som är verksamma inom fossila bränslen som kol och oljesand. Tjugo bolag är idag uteslutna med anledning av kränkningar av konventioner. De är relaterat till arbetsrätt, inhumana vapen, cannabis för icke-medicinskt bruk och biologisk mångfald.

 

Hållbarhetsrisker och möjligheter

AP3 fokuserar sitt hållbarhetsarbete där risker och möjligheter bedöms vara materiella och där AP3 har möjligheter att göra skillnad. Fonden kartlägger vilka hållbarhetsrisker som har störst påverkan på en hållbar utveckling och vilka som bedöms ha störst inverkan på AP3s investeringar.

Björkskog i solljus
personer som har möte

Påverkansarbete som ansvarsfull ägare – i Sverige och globalt

AP3s påverkansarbete varierar beroende på hur ägandet ser ut. Fonden bedriver ägarstyrning utifrån övertygelsen att välskötta bolag skapar aktieägarvärde och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Att vara en engagerad och ansvarsfull ägare innebär att utöva vår röst på bolagsstämmor, föra dialoger med bolagen och att med andra ägare och övriga intressenter delta i olika nationella och internationella initiativ och sammanhang som främjar god bolagsstyrning och en hållbar utveckling.

Resultat

Utfallet av AP3s hållbarhetsprocess ska redovisas tydligt med syfte att vara resultatorienterat och att kunna utvärderas. Som ett led i uppdraget att agera föredöme inom institutionell kapitalförvaltning tar AP3 tillsammans med övriga AP-fonder fram gemensamma riktlinjer för hur resultaten inom hållbarhetsområdet ska redovisas.