Gå direkt till navigering

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

AP3 möter kravet från intressenterna om ökad transparens

AP3 genomför dialoger med utvalda intressenter med några års mellanrum. Syftet är att dialogen med intressenter ska ge en viktig vägledning i fondernas hållbarhetsarbete. Det görs för att undersöka hur intressenterna ser på AP-fondernas uppdrag och verksamhet i relation till hållbarhet och avkastning. Regelbundna dialoger med omvärlden är viktiga för att driva en värdeskapande förändringsprocess och AP-fonderna arbetar för att följa upp och fördjupa dialogen med utvalda intressentgrupper.

AP-fondgemensamt dialogarbete

Ett gemensamt arbete kring dialog med intressenter genomfördes av AP1, AP2, AP3 och AP4 och AP-fondernas etikråd hösten 2020. Dialogen, i form av en enkät, skickades ut till drygt 200 personer inom AP-fondernas åtta viktigaste intressentgrupper det vill säga uppdragsgivare (Pensionsgruppen, finans- och socialförsäkringsutskotten samt finansmarknadsdepartementet), portföljbolag, leverantörer, branschkollegor, förmånstagare, samhälle, intresseorganisationer samt medarbetare.

Människor som går över gatan

Prioriterade hållbarhetsområden

Intressenterna fick rangordna tolv utvalda hållbarhetsområden utifrån hur viktigt de ansåg att respektive område var för AP-fonderna att beakta i sin förvaltning och i sitt påverkansarbete gentemot bolagen. Fem områden ansågs lika viktiga för samtliga intressenter: affärsetik, antikorruption, långsiktig avkastning, mänskliga rättigheter och klimatpåverkan.