Gå direkt till navigering

AP3 står bakom ett antal olika förebyggande branschinitiativ och samarbeten, ofta tillsammans med andra internationella investerare. Dessa samarbeten är en viktig del i fondens strävan att påverka bolag till ett ansvarsfullt företagande.

I vissa av initiativen deltar AP3 via AP-fondernas gemensamma Etikråd, i andra initiativ deltar AP3 på egen hand. AP3s nivå av aktivitet i respektive initiativ varierar från aktivt engagemang till stöttande via underskrift av deklarationer och liknande. 

Initiativ där AP3 deltar på egen hand

AP-fondernas Etikråd

AP-fonderna AP1, AP2, AP3 och AP4 samarbetar i AP-fondernas Etikråd (Etikrådet) kring hållbarhetsfrågor genom dialog och påverkan med bolag utanför Sverige.

UN PRI

AP3 undertecknade i juli 2006 UN Principles for Responsible Investments, PRI, som syftar till att uppmuntra investerare att integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i sin finansiella analys- och beslutsprocess. I februari 2015 undertecknade AP3, tillsammans med ett flertal globala investerare, ett investerarinitiativ med syfte att påvisa det starka stöd som finns för UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP.

UK Stewardship Code

AP3 undertecknade den brittiska ägarkoden i oktober 2010. Koden, som anger att investerare ska följa ett antal principer eller förklara varför man avviker från principerna, innebär egentligen ingen skillnad jämfört med det sätt som AP3 bedriver sitt ägarstyrningsarbete på andra marknader.

Hållbart värdeskapande

AP3 är en av 14 svenska institutionella investerare bakom investerarinitiativet Hållbart värdeskapande där de 100 största svenska börsbolagen tillfrågas om sitt hållbarhetsarbete. Projektet startade 2009 och målet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor för långsiktigt värdeskapande. Genom tillförlitlig och relevant information från bolagen om hur miljömässiga och sociala aspekter integreras i affärsverksamheten skapas bättre genomlysning av företagen. Initiativet bidrar därmed till att skapa bättre beslutsunderlag för investerare.

Fastighetsbranschen

AP3 är sedan 2012 med i ett internationellt fastighetsinitiativ, Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Genom detta initiativ får AP3 tillgång till ett analysverktyg och jämförelsesiffror för att mäta och utvärdera hållbarhetsfaktorer i fondens fastighetsportfölj. Resultatet från GRESB:s årliga analys av fastighetsbolag ligger till grund för fondens dialog med fastighetsförvaltare och bolag.

Skogsindustrin

AP3 har investerat i svensk skog och internationella skogsfonder. Målet är att fondens skogsinvesteringar ska vara certifierade i enlighet med Forest Stewardship Council (FSC). Certifieringen innebär att en tredje part verifierar att skogsägaren förvaltar skogen i enlighet med ett antal principer om hållbart skogsbruk.

Montreal Carbon Pledge

Inför FN:s klimatmöte i New York i september 2014 tog PRI initiativ till att uppmana investerare att årligen mäta och offentligt publicera koldioxidavtryck från sina aktieinnehav. Enligt uppropet skulle investerare ha gjort genomlysningen senast till UN Climate Change Conference i december 2015.

Paris Pledge for Action

Undertecknades inför COP 21 i december 2015. Investerare, bolag, arbetstagarorganisationer och frivilligorganisationer bekräftar åtaganden för ett säkert och stabilt klimat och kommer att vidta åtgärder för att stödja detta.

Paris Green Bond Statement undertecknat i december 2015 av investerare på den globala obligationsmarknaden och i gröna obligationer.

Antikorruption

I oktober 2014 skrev AP3, tillsammans med många andra PRI-medlemmar, på ett upprop initierat av UN Global Compact, Call to Action on Anti-corruption. Uppropet går ut på att uppmana beslutsfattare i alla länder att bekämpa korruption.

United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative /UNPRI

Initiativet adresserar listade bolags rapporting av ESG/hållbarhetsfaktorer. Brevkampanj, initierad i september 2015, som vänder sig till börser globalt om rapporteringskrav för listade bolag vad avser ESG/hållbarhetsfaktorer (Model Guidance on Reporting ESG Information to Investors finns framtagen).

ShareAction och bilbranschen

I kölvattnet av utsläppsskandalen i Volkswagen hösten 2015 togs ett antal initiativ för att adressera olika frågor till bilbranschen. AP3 skrev på ett brev till stora biltillverkare initierat av ShareAction och InfluenceMap som uppmanade bilföretagen att lämna bättre information av utsläppsdata.

G20 Energy Efficiency Investor Statement

Initiativ från UNEP och PRI där investerare klargör behovet av att fullt ut integrera energieffektivitet i investeringsprocessen. Exempelvis ska man ta hänsyn till energieffektivitet när man utvärderar bolag, när man för dialoger med bolag, när man röstar på bolagsstämmor och när man väljer förvaltare. Brevet undertecknades den 16 oktober 2015.

Hållbart skaldjursfiske

Initiativ lett av Aviva Investors och PRI där investerare genom att underteckna ett brev till en grupp på 10 utvalda företag inom fiskeribranschen ställer ett antal frågor om hur företagen hanterar miljö- och sociala frågor i sin verksamhet. Specifikt avseende deras hantering av fisk och skaldjur i leverantörskedjan. Breven skickade ut på World Oceans Day den 8 juni 2016.

G20 Letter on Climate Change

Ett samarbetsinitiativ mellan fem organisationer; Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC), Ceres Investor Network on Climate Risk (INCR), Investor Group on Climate Change Australia/New Zealand (IGCC), CDP och United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI). Brevet som undertecknades den 20 juli 2016 rekommenderar G20 att bl. a. ratificera Parisavtalet, implementera rekommendationerna från 2015 Global Investor Statement on Climate Change, förbättra kvaliten på klimatrelaterad finansiell rapportering och transparens mm.

ShareAction och hållbar köttproduktion

AP3 undertecknade i augusti 2016 ett brev till 14 bolag med uppmaningen att bolagen ska bygga hållbara leverantörskedjor för protein, diversifiera sin produktion och hantera de risker som kan kopplas till framtida utbudsbrister inom detta område. Det är inte en uppmaning att sluta med produktion och konsumtion av kött, utan snarare en önskan att bolagen ska tänka kreativt omkring utvecklingen av ett hälsosamt, hållbart och prisvärt utbud av protein.

Barnarbete vid koboltgruvor i Kongo

AP3 undertecknade i maj 2016 ett initiativ initierat av holländska APG vad gäller brott mot mänskliga rättigheter, främst barnarbete, i koboltgruvor i Kongo. Brevet skickades till bolag som köper denna mineral t ex Apple, Microsoft, Daimler, Samsung och Volkswagen med syfte att få dessa bolag att engagera sig i frågan både genom att samarbeta med andra bolag men också genom att påverka den lokala regeringen för att få en leverantörskedja utan barnarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Ecoeffektivitet och engagemang inom klimatförändring

AP3 undertecknade i augusti 2016 ett initiativ av Boston Common Asset Management och PRI där man uppmuntrar fem bolag; Statoil, Spectra Energy, Air Lquide, BMW och National Grid, att vidta åtgärder för att snabbt minska utsläppen av växthusgaser inom deras egna verksamheter och leverantörskedjor.

Investeringar i enlighet med SDG

I september 2016 undertecknade AP3 som en av nio investerare ett initiativ där man uttryckt sin ambition att investera i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål (Institutional Investment into the Sustainable Development Goals). Världens miljörelaterade och sociala utmaningar förtydligar behovet av en hållbar global ekonomi där investerare kan spela en viktig roll. Genom att göra investeringar enligt dessa mål, understryker AP3 sin strävan att genom sina investeringar vara del av lösningen på världens globala utmaningar, utan att för den skull få lägre avkastning. De underskrivande institutionella investerarna är: AP1-AP4, APG, PGGM, Fiduciary Management MN, Actiam samt Kempen.

Global Statement on Investor Obligations and Duties

I december 2016 undertecknade AP3 tillsammans med, då, ett drygt 80-tal andra internationella institutionella investerare, ett initiativ initierat av UN PRI, The Generation Foundation och UNEP FI. Initiativet innebär ett uttalande om de åtaganden och förpliktelser som investerare och andra aktörer i det finansiella systemet har att agera ansvarsfullt och hållbart (ta hänsyn till miljö och sociala frågor) i linje med sina förmånstagares och kunders intressen samt att också påverka de företag i vilka investeringar görs att agera hållbart och stötta ett stabilt finansiellt system.

Transition Pathway Initiative

I december 2016 undertecknade AP3, tillsammans med internationella investerare, initiativet som adresserar klimatomställningen för börsnoterade bolag. Initiativet drivs och bekostas av Church of England och Environment Agency Pension Fund. Man har tidigare lagt resolutioner om klimatstrategier på bland annat BP:s och Shells årsstämmor och nu avser man att, tillsammans med London School of Economics Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, stötta utvecklingen av en metod för att följa bolagens utveckling mot 1,5/2 gradersmålet.

 

Initiativ där AP3 deltar via Etikrådet

Klimatområdet

Etikrådet arbetar sedan 2010 tillsammans med Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) med att få fram tydliga och långsiktiga regelverk som underlättar för institutionella investerare att investera i en omställning till ett lågfossilt samhälle. Sedan 2006 stödjer AP3 Carbon Disclosure Project (CDP) som är ett internationellt samarbetsprojekt för att öka företagens medvetande om klimatförändringar. Genom projektet driver institutionella investerare att företagen ska rapportera mer transparent kring strategier för klimatfrågor och bättre dokumentera nyckeltal som kan visa på förbättringar. AP3 stödjer även Global Reporting Initiative (GRI), ett FN-initiativ för att skapa en global standard för bolagens hållbarhetsredovisning. Sommaren 2014 undertecknade fonden 2014 Global Investor Statement on Climate Change. Initiativet är ett samarbete mellan sex organisationer; Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), Ceres Investor Network on Climate Risk (INCR), Investor Group on Climate Change Australia/New Zealand (IGCC), United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) och United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI). I februari 2015 undertecknade AP3 Carbon Action, ett initiative från CDP att uppmana de 300 bolagen i världen med störst utsläpp av koldioxid att årligen minska sina utsläpp och att offentliggöra målen för detta.  

Antikorruption

Den första fasen i UN PRI:s antikorruptionsprojekt som inleddes 2010 och avslutades 2012, berörde ett 20-tal bolag på global nivå. För närvarande deltar Etikrådet i en andra fas kring antikorruption i bolag och under hösten 2013 kontaktades ett 30-tal bolag. Ett 20-tal investerare samarbetar och var och en ansvarar för ett antal bolagsdialoger. Etikrådet ansvarar för att leda dialogen med fyra asiatiska bolag.

Utvinningsindustrin

Etikrådet stödjer sedan flera år ett initiativ för transparens inom utvinningsindustrin, Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) som verkar för att stater tydligare ska rapportera inkomster från olje-, gas- och gruvbolag och att bolagen i sin tur ska rapportera vad de betalat till stater.

Gruvbranschen

Etikrådet har sedan 2011 haft fokus på gruvindustrin och vilken beredskap gruvbolagen har för att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med den holländska pensionsförvaltaren PGGM och Sjunde AP-fonden har Etikrådet engagerat sig i ett 30-tal gruvbolag för att kartlägga hur bolagen arbetar i förhållande till branschens egna hållbarhetsprinciper som tagits fram av International Council on Mining and Metals (ICMM).

Telekombranschen

Telekomsektorn är en bransch som Etikrådet varit engagerad i sedan starten 2007. Under 2013 deltog exempelvis Etikrådet som medlem i Global Network Initiative (GNI) som arbetar för att stödja mänskliga rättigheter, och stärka arbetet med yttrandefrihet och integritet i informations- och telekomsektorn.

Läkemedelsbranschen

Etikrådet inledde under 2013 ett samarbete med Svenska Kyrkans förvaltning och den holländska pensionsförvaltaren PGGM kring läkemedelsbranschen och utsläpp av så kallade aktiva ingredienser från läkemedelsproduktion.

Tobaksbranschen

Etikrådet deltar sedan början av 2012 i ett branschinitiativ, ECLT Foundation (Eliminate Child Labour in Tobacco Growing) med syfte att eliminera barnaarbete i tobaksindustrin.

Kakaoindustrin

Etikrådet stödjer sedan ett par år ett projekt som syftar till att säkerställa att barnarbetet inte förekommer i branschen.

Palmoljeindustrin

Under hösten 2013 gick Etikrådet med i ett PRI-initiativ om palmolja för att tillsammans med andra investerare påverka bolag att producera och köpa in certifierad palmolja. Etikrådet kommer under 2014 fortsätta sitt engagemang inom detta område, främst genom PRI:s arbetsgrupp.

I november 2015 undertecknade AP3 ett brev till Indonesiens president där ett stort antal investerare klargjorde fortsatt stöd för arbetet mot skogsskövling.

Textilindustrin

Under 2013 skrev Etikrådet, tillsammans med ett stort antal internationella och svenska investerare, under ett investerarinitiativ, där ett hundratal företag uppmanas att ta större ansvar genom att skriva under överenskommelsen Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.