Gå direkt till navigering

Samarbeten och överenskommelser

Som svensk myndighet vägleds AP3 av de internationella konventioner och riktlinjer som Sveriges riksdag har ratificerat respektive stödjer; FNs Klimatkonvention UNFCCC med Paris-avtalet, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Disclosureförordningen SFDR trädde i kraft i mars 2021 och huvudsyftet är att öka transparensen i hållbarhetsfrågor samt öka jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer avseende integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för en hållbar utveckling i processer. AP-fonderna omfattas inte direkt av Disclosureförordningen men kommer att utveckla sin rapportering med syfte att se över hur fonderna kan rapportera i linje med den nya standard som sätts av förordningen.

Särskilt viktiga överenskommelser

Inom ramen för AP3s arbete är följande överenskommelser inom etik- och miljöområdet särskilt viktiga:

 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • ILO:s kärnkonventioner (avser tvångsarbete, barnarbete, arbetsvillkor, likabehandling & organisationsfrihet).
 • FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och Ruggieprinciperna.
 • AP3 ser positivt på att företag ansluter sig till principerna i FN:s Global Compact.

Initiativ och samarbeten stärker påverkanskraften i hållbarhetsarbetet

AP3 samarbetar med andra investerare för att öka möjligheterna att påverka de bolag som fonden investerar i. Samarbetet med andra internationella investerare med en liknande hållbarhetsagenda bidrar till en ökad möjlighet att påverka företag till positiv förändring och ökad transparens i rapporteringen.

Nedan presenteras ett urval av de initiativ och samarbeten som AP3 är delaktiga i.

 • Climate action 100+
 • IIGCC – Institutional Investor Group on Climate Change
 • PAII – Paris Aligned Investment Initiative
 • ICGN – International Corporate Governance Network
 • PRI – Principles for responsible Investments
 • TPI – Transition Pathway Initiative
 • TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosure
 • TNFD – Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

2016 undertecknade AP3 Paris Green Bond Statement tillsammans med ett antal andra investerare på den globala obligationsmarknaden i syfte att främja emissioner av gröna obligationer för att på ett effektivt sätt finansiera den omställning som klimatförändringen kräver.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

2007 bildade Första till Fjärde AP-fonderna (AP1-AP4) ett gemensamt Etikråd. Varje fond har en representant i Etikrådet. Syftet är att gemensamt driva en positiv förändring i företag över hela världen som kopplats till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga  rättigheter. Etikrådet arbetar också med förebyggande initiativ som syftar till att stärka bolags arbete med hållbarhetsfrågor för att undvika att allvarliga incidenter sker. Etikrådet har de senaste åren lagt allt mer fokus på förebyggande initiativ eftersom det har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka bolagen till ett mer ansvarsfullt företagande. Etikrådet publicerar årligen en rapport där rådets arbete beskrivs och som redogör för pågående dialoger. Läs mer om Etikrådets arbete.

Finance for Biodiversity Pledge

Under 2022 ställde sig AP3 bakom Finance for Biodiversity Pledge. Det är ett åtagande från finansiella institutioner att uppmana globala ledare att skydda den biologiska mångfalden, samt att skydda och återställa biologisk mångfald genom sina investeringar. Genom att skriva under detta initiativ åtar sig AP3 att:

 • Samarbeta för gemensamt kunskapsutbyte om biologisk mångfald och investeringar
 • Ha dialog med bolag för att få dem att vidta nödvändiga åtgärder
 • Utvärdera påverkan av biologisk mångfald på portföljbolagen
 • Sätta mål för AP3s arbete
 • Rapportera publikt om AP3s arbete.

Nyckeltal och mål ska utvecklas under 2023.

Climate Action 100+

Dialog med 160+ bolag med störst utsläpp av växthusgaser i världen. Bolagen uppmanas att ta nödvändiga steg för att deras utsläpp av växthusgaser ska vara i linje med Parisavtalet. 615 investerare med AUM +55 000 mdr USD. Undertecknades oktober 2017. AP3 deltar i ett antal bolagsdialoger och Etikrådet deltar i CA100+ Accelerator (sektorbaserat).

IIGCC logotyp

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

AP3 är medlem i investerargruppen IIGCC, som samarbetar kring klimatfrågor för europeiska investerare. Verksamhetens mål är att föra fram investerares röst kring klimatfrågan och engagera bolag, myndigheter och andra investerare i frågan. AP3 har tillsammans med fler än 500 institutionella investerare signerat ett netto-noll upprop för att påverka länders regeringar att höja ambitionen med arbetet med klimatpolicys. Läs mer på The Investor Agenda.

PRI logotyp

PRI (Principles for Responsible Investment)

Syftet med PRI, FNs initiativ för ansvarsfulla investeringar, är att öka bolags och aktörers ansvarsfulla agerande inom etik- och miljö. PRI är ett ramverk för investerare i det dagliga arbetet att integrera ESG-frågor i förvaltningen och i den egna organisationen.

Paris Aligned investment initiative logotyp

Paris Aligned Investment Initiative

Det finns ett brådskande behov av att påskynda övergången till globala nollutsläpp. Paris Aligned Investment Initiative är ett samarbetsinriktat, investerarlett och globalt forum som AP3 undertecknat. Initiativet gör det möjligt för investerare att anpassa sina portföljer och aktiviteter till Parisavtalets mål.

ICGN logotyp

ICGN (International Corporate Governance Network)

ICGN är ett globalt samarbete för att höja standarden inom ägarstyrning globalt. ICGN arbetar bland annat för att aktieägare ska få ökade rättigheter att rösta på bolagsstämmor och en starkare ställning gentemot bolagsledningarna. ICGN har också ett uppdrag att inspirera till effektiva standarder för bolagsstyrning, för att främja effektiva marknader över hela världen.

Initiativet Climat International

Initiativet Climat International (här kallat ”iCI”) är en global gemenskap av investerare som strävar efter att visa ledarskap för att förbättra branschens förståelse och hantering av risker och möjligheter i samband med klimatförändringar. En av nyckelprinciperna i iCI är ömsesidigt samarbete, med medlemmar som är engagerade i att dela kunskap, verktyg, erfarenhet och bästa praxis-metoder de emellan. För medlemmar representerar medlemskap i iCI ett åtagande att effektivt analysera, hantera och minska klimatrelaterade finansiella risker och utsläpp i deras portföljer, i linje med rekommendationerna från FSB:s Taskforce för klimatrelaterad finansiell information (TNFD).

Transition Pathway Initiative

Tillsammans med internationella investerare undertecknade AP3 2016 Transition Pathway Initiative som adresserar klimatomställningen för börsnoterade bolag. Initiativet drivs och bekostas av Church of England och Environment Agency Pension Fund och sker i samarbete med London School of Economics Grantham Research Institute on Climate Change and Environment.

TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosure

– TCFD:s ramverk ökar bolagens transparens och ger investerare information som behövs för att bedöma klimatrisker och möjligheter. Undertecknades december 2017. Ramverket används av AP3 för att beskriva och kommunicera fondens klimatarbete och fonden uppmanar portföljbolagen att göra detsamma.

EDCI logo ESG Data Convergence Initiative

AP3 har anslutit sig till ESG Data Convergence Initiative

AP3 har under sommaren 2022 anslutit sig till ESG Data Convergence Initiative (EDCI), vilket är ett branschinitiativ inom onoterade investeringar för samordning och samarbete avseende standardisering av hållbarhetsdata. Initiativet har i ett första steg tagit fram definitioner och nyckeltal för uppföljning inom kategorierna klimat, mångfald och arbetsförhållanden. AP3 ser positivt på utvecklingen av en branschstandard med gemensamma nyckeltal och kommer verka för initiativet i t.ex. dialogen med förvaltare.

TNFD – Taskforce on Nature-related Financial Discosures

Taskforce on Nature-related Financial Discosures startades sommaren 2021. Ett ramverk ska vara på plats senast 2023. Fullständig bild av miljömässiga risker och möjligheter. Utgör ett stöd för fondens ställningstagande i  hållbarhetspolicyn om biologisk mångfald. Undertecknades september 2021.

Hållbart värdeskapande logotyp

Hållbart värdeskapande

Hållbart Värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella investerare och Nasdaq OMX Stockholm som driver Stockholmsbörsen. Samarbetet initierades 2009 då investerare och ägare i svenska företag såg ett behov av att ytterligare lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

Eiti logotyp

EITI (Extractive Industries Transparency)

EITI är ett initiativ för öppen rapportering inom utvinningsindustrierna, framförallt oljebolag. Tillsammans med andra internationella investerare ger fonden sitt stöd till EITI, vilket signalerar till länder och bolag med utvinningsverksamhet att aktieägare sätter värde på tydlig och öppen redovisning av intäkterna.

Paris Pledge for Action logotyp

Paris Pledge for Action

Paris Pledge for Action undertecknades av AP3 före COP21 i december 2015. Initiativet innebär att investerare, företag, fackföreningar och icke-statliga organisationer bekräftar sina åtaganden för ett stabilt och säkert klimat och kommer att vidta åtgärder för att stödja denna utveckling.