Gå direkt till navigering

AP3 samarbetar med andra investerare för att öka möjligheterna att påverka de bolag som fonden investerar i. Nedan presenteras ett urval av de initiativ och samarbeten som AP3 är delaktiga i.

AP-fondernas etikråd

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden i syfte att påverka bolag till ett mer hållbart företagande.

PRI (Principles for Responsible Investment)

Syftet med PRI, FNs initiativ för ansvarsfulla investeringar, är att öka bolags och aktörers ansvarsfulla agerande inom etik- och miljö. PRI är ett ramverk för investerare i det dagliga arbetet att integrera ESG-frågor i förvaltningen och i den egna organisationen.

Paris Pledge for Action

Paris Pledge for Action undertecknades av AP3 inför COP 21 i december 2015. Initiativet innebär att investerare, bolag, arbetstagarorganisationer och frivilligorganisationer bekräftar åtaganden för ett säkert och stabilt klimat och kommer att vidta åtgärder för att stödja detta.

CDP (Carbon Disclosure Project)

Carbon Disclosure Project är ett internationellt samarbetsprojekt för att minska bolags påverkan på miljön och öka medvetandet om klimatförändringar. För att effektivt kunna minska utsläpp måste bolagen veta vad de släpper ut och ett första steg är att börja mäta och dokumentera.

EITI (Extractive Industries Transparency)

EITI är ett initiativ för öppen rapportering inom utvinningsindustrierna, framförallt oljebolag. Tillsammans med andra internationella investerare ger fonden sitt stöd till EITI, vilket signalerar till länder och bolag med utvinningsverksamhet att aktieägare sätter värde på tydlig och öppen redovisning av intäkterna.

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

AP3 är medlem i investerargruppen IIGCC, som samarbetar kring klimatfrågor för europeiska investerare. Verksamhetens mål är att föra fram investerares röst kring klimatfrågan och engagera bolag, myndigheter och andra investerare i frågan.

Paris Aligned Investment Initiative

Det finns ett brådskande behov av att påskynda övergången till globala nollutsläpp. Paris Aligned Investment Initiative är ett samarbetsinriktat, investerarlett och globalt forum som AP3 undertecknat. Initiativet gör det möjligt för investerare att anpassa sina portföljer och aktiviteter till Parisavtalets mål.

Hållbart värdeskapande

Hållbart Värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella investerare och Nasdaq OMX Stockholm som driver Stockholmsbörsen. Samarbetet initierades 2009 då investerare och ägare i svenska företag såg ett behov av att ytterligare lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

ICGN (International Corporate Governance Network)

ICGN är ett globalt samarbete för att höja standarden inom ägarstyrning globalt. ICGN arbetar bland annat för att aktieägare ska få ökade rättigheter att rösta på bolagsstämmor och en starkare ställning gentemot bolagsledningarna. ICGN har också ett uppdrag att inspirera till effektiva standarder för bolagsstyrning, för att främja effektiva marknader över hela världen.

Transition Pathway Initiative

Tillsammans med internationella investerare undertecknade AP3 2016 Transition Pathway Initiative som adresserar klimatomställningen för börsnoterade bolag. Initiativet drivs och bekostas av Church of England och Environment Agency Pension Fund och sker i samarbete med London School of Economics Grantham Research Institute on Climate Change and Environment.