Gå direkt till navigering

Viktiga överenskommelser

Inom ramen för AP3s arbete är följande överenskommelser inom etik- och miljöområdet särskilt viktiga:

  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
  • ILO:s kärnkonventioner (avser tvångsarbete, barnarbete, arbetsvillkor, likabehandling & organisationsfrihet).
  • FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och Ruggieprinciperna.
  • AP3 ser positivt på att företag ansluter sig till principerna i FN:s Global Compact.

Ägarpolicy

AP3s arbete med etik- och miljöhänsyn utgår från AP3s ägarpolicy. AP3 tillämpar miljö- och etikhänsyn dels via genomlysning av bolag för eventuella konventionsbrott, dels genom dialoger för att försöka påverka bolag att agera ansvarsfullt samt genom att stödja olika investerarinitiativ som riktas mot enskilda bolag eller branscher. AP3 verkar för att säkerställa att ledningarna för de företag som fonden investerar i identifierar och hanterar sociala och miljömässiga risker på ett sätt som skapar värde för aktieägarna. AP3 har även gjort ett flertal miljöinvesteringar som  gröna obligationer, gröna fastigheter, vindkraft, clean tech och certifierad skog. Läs mer om AP3s ägarstyrningsarbete i  ägarstyrningsrapporten och om AP3s hållbarhetsarbete i årsredovisningen, båda finner du under fliken Rapporter.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

2007 bildade Första till Fjärde AP-fonderna (AP1-AP4) ett gemensamt Etikråd. Varje fond har en representant i Etikrådet. Syftet är att gemensamt driva en positiv förändring i företag över hela världen som kopplats till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter. Etikrådet arbetar också med förebyggande initiativ som syftar till att stärka bolags arbete med hållbarhetsfrågor för att undvika att allvarliga incidenter sker. Etikrådet har de senaste åren lagt allt mer fokus på förebyggande initiativ eftersom det har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka bolagen till ett mer ansvarsfullt företagande. Etikrådet publicerar årligen en rapport där rådets arbete beskrivs och som redogör för pågående dialoger. Läs mer om Etikrådets arbete.

PRI

I juli 2006 skrev AP3 under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, de s k Principles for Responsible Investments (PRI). Principerna är frivilliga och syftar till att uppmuntra investerare att integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i sin finansiella analys- och beslutsprocess. AP3 arbetar för att gradvis implementera dessa principer. Läs mer om PRI.

Uteslutning av bolag

AP3 tillämpar en systematisk process för genomlysning av konventionsbrott i bolag. I de fall där konventionsbrott misstänks förs en dialog med det aktuella bolaget. I de fall en dialog inte ger något resultat och det finns anledning att tro att bolaget kommer att fortsätta att bryta mot internationella konventioner kan AP3 komma att avyttra aktierna i bolaget. Processen beskrivs i Etikrådets årsrapport. Läs mer om vilka bolag som är uteslutna ur fondens investeringsportföljer.