Gå direkt till navigering

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

  • Fortsatt börsuppgång och stigande räntor gynnade AP3s portfölj under första halvåret. Resultatet uppgick till 14,5 mdkr, motsvarande en avkastning på 6,8 procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 6,9 procent.
  • Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2007 till 227,7 mdkr, vilket var en ökning med 15,5 mdkr jämfört med årsskiftet 2006/2007.
  • Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen uppgick till 6,5 procent före kostnader. Den aktiva avkastningen (meravkastning jämfört med index) uppgick till 0,4 procent.
  • Fondens valutaexponering uppgick till 9,2 procent vid halvårsskiftet. 
  • Sedan starten 2001 har fonden skapat en avkastning om totalt 74,4 mdkr motsvarande en årlig real avkastning (avkastning rensat för inflation) om 4,4 procent. Fondens mål om en real avkastning på 4 procent per år har därmed uppnåtts med marginal. Inklusive nettoinflöden har fondkapitalet ökat med 93,7 mdkr.

Ladda ned den fullständiga halvårsrapporten för 2007 >>

För mer information kontakta:
Hans Lindberg, Chefsstrateg, telefon 08-555 17 155, hans.lindberg@ap3.se
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se