Gå direkt till navigering

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2010

  • Första halvåret 2010 har präglats av stora svängningar i de finansiella marknaderna. Tidvis har de goda företagsvinsterna och bättre ekonomisk statistik styrt förväntningarna. Tidvis har oron för de statsfinansiella problemen och de kvarstående strukturella obalanserna i världsekonomin varit i fokus.
  • Resultatet för första halvåret 2010 uppgick till 4,0 (9,4) miljarder kronor, motsvarande en avkastning på 2,0 (5,3) procent före kostnader och 1,9 (5,2) procent efter kostnader.
  • Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2010 till 208,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 2,0 miljarder kronor jämfört med årsskiftet 2009/2010.Fondkapitalets förändring har påverkats negativt av utbetalningar till pensionssystemet om 2,0 miljarder kronor.
  • Fonden har sedan 2001 skapat en nominell avkastning om 3,5 procent per år och en real avkastning, dvs. inflationsrensad avkastning, om 2,0 procent per år. AP3s nominella avkastning sedan start har vuxit i samma takt som inkomstindex, dvs. det index som används för uppräkning av pensionsrätterna i pensionssystemet.

 – Året har hittills präglats av osäkerhet med stora rörelser i flera tillgångsmarknader som följd. Globala aktier har fallit i värde men vägts upp av exponeringen i valutor och räntor i portföljen, säger Kerstin Hessius, VD AP3. 

– AP3s ambition är att vara en kapitalförvaltare i framkant, vilket innebär att fonden ska skapa en god riskjusterad avkastning på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan sex år tillbaka deltar vi i en internationell studie med syfte att utvärdera kostnadseffektivitet mellan liknande förvaltare internationellt. Studien som bedrivs av kanadensiska bolaget Cost Effectiveness Measurement, CEM, bekräftar att AP3 har en kostnadseffektiv förvaltning. Även den internationella jämförelse som McKinsey gjort på regeringens uppdrag visar att AP3s kostnader ligger i det lägre spannet i jämförelse med sju internationella pensionsfonder, tillägger Kerstin Hessius.

Läs AP3s halvårsrapport 2010 >>

 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100

Christina Kusoffsky Hillesöy, kommunikationschef, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se