Gå direkt till navigering

Halvårsrapport 2002

Totalavkastning på –7,4 procent för första halvåret 2002 (justerat för nettoflöden), vilket motsvarar -10,1 miljarder kronor.

Marknadsvärdet på Tredje AP-fondens kapital uppgick vid utgången av halvårsskiftet till 126,6 miljarder kronor (inklusive kapitaltillskott om 4,1 miljarder kronor), vilket kan jämföras med 132,7 miljarder kronor vid årets inledning.

Fondens aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex med 0,3 procentenheter (före kostnader). Detta innebär att Tredje AP-fonden genom en aktiv förvaltning minskade förlusten med drygt 300 miljoner kronor jämfört med om fonden placerat helt enligt index.

– Det känns tungt att redovisa ett negativt förvaltningsresultat. Men den meravkastning som vi har lyckats skapa ser jag som en god prestation. Om vi långsiktigt lyckas skapa 300 miljoner i meravkastning varje halvår i både goda och dåliga tider, ger detta ett väsentligt bidrag till pensionssystemet. Utvecklingen under halvåret ska ställas i relation till vårt långsiktiga uppdrag på 30-40 år, säger Tomas Nicolin, VD för Tredje AP-fonden.

Tredje AP-fondens långsiktiga tillgångsfördelning eller referensportfölj utgörs till 55 procent av aktier, vilket efter de fortsatta kursnedgångarna på aktiemarknaden förklarar portföljens negativa avkastning för årets första sex månader. Referensportföljen bestäms utifrån en analys av åtagandet i pensionssystemet som sträcker sig flera decennier framåt i tiden. Fondens analys av vilken tillgångsfördelning som har bästa förutsättning att skapa största nytta för pensionssystemet pekar mot en portfölj med 55 procent aktier, 37 procent räntebärande tillgångar och 8 procent fastigheter.

Ny ägarpolicy
Samtidigt med halvårsrapporten offentliggör Tredje AP-fonden sin nya ägarpolicy. Ägarpolicyn omfattar de frågor som fonden kommer att driva i sin roll som institutionell ägare och syftar till att stärka ägarnas ställning och bidra till fondens övergripande avkastningsmål. Den nya policyn behandlar bland annat fondens krav på en tydligare rollfördelning mellan företagsledning och bolagsstyrelse samt ställningstaganden kring optionsprogram.

– Vi förordar en tydlig koppling mellan prestation och förmån, gärna knuten till en relativ utveckling jämfört med konkurrenter. Dessutom anser vi att en kostnadsföring av optionsprogrammen direkt mot resultaträkningen vore ett utomordentligt viktigt steg mot att säkerställa att bolagens rapporterade vinster motsvarar de verkliga vinsterna, säger Tomas Nicolin.

Ladda ned rapporten här >>