Gå direkt till navigering

Halvårsrapport 2003

Aktiemarknadens återhämtning och en bred internationell räntenedgång har varit gynnsam för Tredje AP-fondens avkastning under första halvåret 2003. Fondkapitalets avkastning perioden januari till juni 2003 uppgick till 6,9 procent, efter förvaltningskostnader.

Marknadsvärdet på Tredje AP-fondens kapital uppgick vid halvårsskiftet till 129,7 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 120,2 miljarder kronor vid årets ingång. Under perioden erhöll fonden ett nettoinflöde av kapital om totalt 1,4 miljarder kronor.

Med undantag för fastigheter har samtliga tillgångsslag i portföljen genererat en positiv avkastning under första halvåret. Den bästa tillgången har varit svenska aktier som avkastat 10,6 procent.

Fondens valutaexponering uppgick vid halvårsskiftet till 10,4 procent av portföljen, vilket kan jämföras med 8,3 procent vid årets inledning.

Sett från starten av fondens nya förvaltningsmandat (1/1 2001-30/6 2003) är avkastningen -11 procent. Under denna period har fonden överträffat sitt jämförelseindex med 0,8 procentenheter. Under första halvåret 2003 uppgick meravkastningen till 0,1 procentenhet.

– Det är tillfredsställande att fonden fortsätter att redovisa en positiv meravkastning i förhållande till marknaden i stort, säger Tomas Nicolin, VD för Tredje AP-fonden.

– Tredje AP-fondens referensportfölj består till 54,5 procent av aktier, vilket innebär att vi har en lägre aktieandel än övriga AP-fonder. I en miljö där aktiemarknaden går bättre än övriga tillgångar kommer därför Tredje AP-fondens portfölj att utvecklas svagare än de övriga buffertfondernas. Men detta är ett medvetet val. Vår styrelse har förordat en mindre riskfylld portföljmix, avslutar Tomas Nicolin.

Läs hela rapporten >>