Gå direkt till navigering

Halvårsrapport 2004

Avkastning på 5,7 procent för första halvåret 2004.

 
Tredje AP-fondens förvaltning redovisar för första halvåret 2004 ett resultat på 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en avkastning på 5,7 procent.
 
Marknadsvärdet på Tredje AP-fondens kapital uppgick vid halvårsskiftet till 151,9 miljarder kronor, en ökning inklusive inflöden på 9,4 miljarder kronor.
 
Fondens valutarisk uppgick vid halvårsskiftet till 19,3 procent av totalportföljen, jämfört med 9,0 procent vid årets inledning. Ökningen är en följd av styrelsens beslut att öka andelen valutarisk i fondens referensportfölj.
 
Bland de tillgångar i AP3s portfölj som uppvisar bäst avkastning under perioden märks svenska och japanska aktier, amerikanska företagsobligationer samt realränteobligationer. På aktiemarknaden har små- och medelstora bolag utvecklats starkast. Dessutom har fondens investeringar i onoterade aktier givit god avkastning genom utdelade reavinster.
 
– Tack vare vår strategi med en bred mix av tillgångar har Tredje AP-fonden stått väl positionerad för att dra fördel av de rådande marknadstrenderna. Det känns bra att kunna redovisa en god tillväxt av pensionskapitalet, säger Sven Askenberger, tillförordnad VD.
 
Under våren har fonden tagit flera nya steg mot en mer aktiv förvaltning och en ännu bredare portfölj, i syfte att öka avkastningen och förbättra riskspridningen. Bland annat har fonden infört nya externa förvaltningsmandat för amerikanska och europeiska småbolag, vilket innebär att antalet bolag som fonden investerar i ökar från 1 500 till uppemot 6 000.
 
Fondens nya VD Kerstin Hessius tillträder den 1 september.

 

Läs hela rapporten >>