Gå direkt till navigering

Halvårsrapport Tredje AP-fonden 2016

AP3 2016 januari – juni i sammandrag

  • Fondens resultat första halvåret 2016 uppgick till 4 206 (18 483) miljoner kronor.
  • AP3s fondkapital uppgick till 304 021 (303 031 vid årsskiftet) miljoner kronor, vilket var en ökning med 990 (16 066) miljoner kronor.
  • Från fondkapitalet har 3 216 (2 417) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner under första halvåret 2016.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 1,5 (6,5) procent före kostnader och 1,4 (6,4) procent efter kostnader. Riskklasserna Inflation, Räntor och Valuta stod för de största positiva bidragen till fondens resultat.
  • Fonden har avkastat 8,3 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 5,7 procent under den senaste 10-­årsperioden. Inkomstindex för samma perioder uppgick till 1,8 respektive 2,5 procent per år. AP3s resultat har därmed väsentligt bidragit till pensionssystemet genom en betydligt högre tillväxt av kapitalet än ökningen av inkomstindex, som pensionerna skrivs upp med.
  • Den reala avkastningen, dvs avkastningen efter avdrag för inflationen, var 7,9 procent per år för den senaste femårsperioden och 4,6 procent för den senaste tioårsperioden. Sedan start uppgår den reala snittavkastningen till 4,1 procent per år. Fonden har således överträffat sitt reala avkastningsmål om 4 procent i genomsnitt per år över tid.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,12 (0,12) procent, varav rörelsekostnader 0,06 (0,06) procent.
  • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 0,3 procentenheter lägre än jämförelseportföljen (LSP). Fonden har överträffat LSP med 2,9 procentenheter per år över en längre period, dvs sedan denna jämförelseportfölj introducerades 2012.
  • För att möta ökade krav på långsiktigt hållbara investeringar och de klimatmål som signerades i Paris 2015 av Sverige har AP3 satt upp hållbarhetsmål som ska uppnås till 2018. Dessa omfattar bland annat mätning och minskning av koldioxidbelastningen i portföljen samt ytterligare investeringar i gröna obligationer.

AP3s hållbarhetsarbete presenterades i Tredje AP-fondens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015 och finns även att ladda ned från fondens hemsida www.ap3.se.

Halvårsrapport 2016

För mer information kontakta:

Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden, 08-555 17 100

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation Tredje AP-fonden, 08 555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder med uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fondkapitalet uppgick per den 30 juni 2016 till 304 miljarder kronor. Sedan nuvarande pensionssystem grundades 2001 har fonden täckt underskott i systemet med 20 miljarder kronor. Vid starten hade fonden ett kapital på 134 miljarder kronor. Sedan 2001 har fondens totalavkastning i snitt uppgått till 5,4 procent per år medan inkomstindex, vilket pensionerna skrivs upp med, har stigit med 2,8 procent per år.