Gå direkt till navigering

Investeringar i bolag som producerar vapen

Ett flertal tidningar har tolkat AP3s etiska riktlinjer på så sätt att fonden inte alls investerar i företag som tillverkar vapen. Detta är dock en missuppfattning. Fonden utesluter bara de vapenproducerande företag som bryter mot de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.
 
AP3s etiska riktlinjer utgår från de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har undertecknat. AP3 tillämpar inom ramen för Etikrådets arbete en systematisk process för att genomlysa aktieportföljen i syfte att upptäcka om de bolag fonden har investerat i bryter mot internationella konventioner. Med brott mot internationella konventioner avses t.ex. bolag som producerar vapen som bryter mot icke-spridningsavtalet, Ottawakonventionen eller konventionerna för biologiska och kemiska stridsmedel. Om brott mot en konvention upptäcks undersöks sakförhållandena och om allvarliga brott visar sig ha begåtts uppmanas bolaget att vidta åtgärder för att förhindra att brott upprepas. Uteslutning är sista vägen om dialog inte ger resultat och det finns anledning att tror att bolaget kommer fortsätta att bryta mot internationella konventioner.