Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Att arbeta på AP3 är att vara del av en stimulerande och professionell arbetsmiljö. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt utveckla verksamheten vill vi alltid vara en attraktiv arbetsgivare där våra anställda trivs och utvecklas.

Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och kompetensförsörjningsfrågor för att säkerställa att vi har rätt kompetens. Våra medarbetare deltar kontinuerligt i interna kunskapsmöten med externa gästtalare samt går på utbildningar, seminarier och konferenser för ständig kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. Vi arbetar också med att erbjuda våra medarbetare nya utmaningar internt med syftet att kompetensförstärka, bredda kunskap och säkerställa en stimulerande utveckling för var och en.

 

Previous Next

Våra medarbetare är viktiga

För oss på AP3 är det viktigt att ha en företagskultur och en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas. AP3 genomför vartannat år en medarbetarundersökning som kartlägger hur de anställda ser på verksamheten, hur väl fonden lyckats förbättra sig sedan förra mätningen, samt identifierar nya förbättringsområden.

Friskvård och hälsa

AP3 arbetar proaktivt för att främja en bra balans mellan arbete och fritid hos våra medarbetare. Vi erbjuder regelbundna hälsokontroller, friskvårdsbidrag och andra förmåner för vi vill att AP3 ska vara en arbetsgivare där man trivs, känner sig trygg och blir väl bemött. 

Interna etiska riktlinjer

AP3s interna uppförandekod inkluderar regler om representation, gåvor, bisysslor, intressekonflikter och egna värdepappersaffärer. Fonden accepterar inga mutor eller korruption. Uppförandekoden revideras löpande och är en del av nyanställdas introduktionsutbildning. Alla anställda kan rapportera till fondens compliance officer om de misstänker att oegentligheter sker eller att de interna etiska riktlinjerna inte följs. Fondens compliance officer undersöker samtliga ärenden som kommer in och har en direkt rapporteringslinje till styrelse och VD. AP3 har väl fungerande processer för hantering av arbetsmiljö, hälsa och mångfald. AP3 har tydliga riktlinjer för att hantera diskriminering, trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling.

Om du har intresse av och kompetens inom följande områden är du välkommen att höra av dig till oss.

  • Kapitalförvaltning
  • Risk
  • Kvantitativ analys
  • IT