Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Policy för ersättningsvillkor, personalrelaterade förmåner, representation och tjänsteresor

Styrelsen i respektive Första-, Andra-, Tredje-, Fjärde, Sjätte- och Sjunde AP-fonden har beslutat om en övergripande gemensam policy för ersättningsvillkor, personalförmåner, representation och tjänsteresor. AP-fondernas gemensamma policy för ersättningar, förmåner, representation och tjänsteresor

Riktlinjer för ersättning till verkställande ledning och övriga anställda

AP3s riktlinjer avser att säkerställa att AP3 kan attrahera och behålla kompetent personal. Den sammanlagda ersättningen ska vara rimlig och ändamålsenlig. Ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar utan att för den skull vara löneledande.

Ersättningsprocessen

Processen för att fastställa ersättningsnivåer inom AP3 är utformad för att säkerställa att regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna följs. Detta avser såväl beslutsordning som konstruktion och bedömning av rimliga och ändamålsenliga ersättningar inom fonden. Processen kan övergripande beskrivas i följande steg:

AP3 har ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande och två andra styrelseledamöter vilka ansvarar för att bereda ersättningsfrågor till styrelsen.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för AP3s verkställande direktör (VD) bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättningar och anställningsvillkor till övriga ledande befattningshavare godkänns per person av ersättningsutskottet baserat på VDs förslag. Vidare bereder ersättningsutskottet beslut om löneram för övriga anställda samt eventuella extraordinära lönejusteringar baserat på ledningens underlag. Beslut fattas av styrelsen.

Ersättningsutskottet inhämtar årligen jämförande lönestatistik från marknaden för att säkerställa att ersättningen till företagsledningen och övriga anställda inom AP3 är marknadsmässig, konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig. Ersättningsutskottet ska även bevaka förändringar av regeringens riktlinjer och för styrelsen föreslå förändringar i fondens ersättningsprinciper till följd därav.  

Vidare utvärderar ersättningsutskottet årligen hur AP3 har tillämpat regeringens riktlinjer och levt upp till riktlinjernas ersättningsprinciper.

Den totala ersättningen

Den totala ersättningen består av fast lön, prestationsbaserad rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

– Fast lön utgör huvuddelen i den totala ersättningen för medarbetarna i AP3. Den grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställs med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Lönesättningen ska vara tydlig, individuell och differentierad. Vidare grundar sig AP3s lönesättningskriterier på drivkraft och engagemang i arbetet kopplat till uppsatta mål. Härutöver bedöms samarbetsförmåga, initiativförmåga och omdöme. Prestation utvärderas regelbundet och resultatet används som utgångspunkt vid den årliga lönerevisionen.

– Prestationsbaserad rörlig ersättning avser samtliga anställda förutom VD och övriga ledande befattningshavare. Rörlig ersättning kan maximalt uppgå till två månadslöner per kalenderår. Styrelsen fastställer riktlinjer för rörlig ersättning årligen för ett år åt gången. Se vidare under rubriken Prestationsbaserad rörlig ersättning nedan. Rörlig ersättning utgår bara om fonden uppvisar ett positivt resultat.

– Pensionsförmånerna utgår från tillämplig förmånsbestämd kollektiv pensionsplan enligt kollektivavtalet mellan BAO och JUSEK/CR/CF (SACO) för samtliga anställda exklusive VD. Fondens åtagande begränsas till att betala avtalad premie till försäkringsbolag som tillhandahåller en pensionsförsäkring. Avgifter inbetalas endast så länge den anställde är anställd av fonden. För VD och övriga ledande befattningshavare får pensionsavsättningen högst uppgå till 30 procent av fast lön. Det finns inga överenskommelser om förtida pension.

– Övriga förmåner utgör ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen. Exempel  på övriga förmåner är sjukvårdsförsäkring, gruppförsäkring samt friskvårdsbidrag.

– Uppsägningstid följer kollektivavtalet mellan BAO och JUSEK/CR/CF (SACO) för samtliga anställda exklusive VD och vice VD. För VD och vice VD gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från fondens sida kan även 18 respektive 12 månaders avgångsvederlag utbetalas. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska avräknas mot erhållande av inkomst från ny tjänst eller näringsverksamhet.

Prestationsbaserad rörlig ersättning

Styrelsen har beslutat om ett program för prestationsbaserad rörlig ersättning för 2016. Programmet är i linje med de statliga riktlinjer som regeringen gav ut i april 2009 samt med hänsyn tagen till de allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag m fl som Finansinspektionen publicerade i mars 2011. Programmet omfattar samtliga tillsvidare anställda förutom VD och övriga ledande befattningshavare.

Anställda inom kapitalförvaltningen har möjlighet att erhålla upp till två månadslöner i prestationsbaserad rörlig ersättning under förutsättning att i förväg fastställda kriterier är uppfyllda. Kriterierna baseras på individuell prestation samt långsiktiga och för fonden hållbara resultat över tid. 60 procent av den rörliga ersättningen betalas ut först tre år efter intjänande året.

Anställda inom de administrativa funktionerna har möjlighet att erhålla en halv extra månadslön i rörlig ersättning baserat på att fondens övergripande långsiktiga mål uppfylls.

Uppföljning, utvärdering och kommunikation av ersättningar

AP3 gör årligen marknadslöneundersökningar för att säkerställa att lönenivåerna och ersättningspaketen är marknadsmässiga och rimliga. Ersättningsutskott utvärderar årligen hur AP3 har tillämpat regeringens riktlinjer och levt upp till riktlinjernas ersättningsprinciper.

AP3 redovisar ersättningar till ledande befattningshavare på motsvarande sätt som noterade företag. Det innebär att AP3 iakttar de särskilda regler om redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare som gäller för noterade företag och publika aktiebolag. Reglerna för detta återfinns huvudsakligen i aktiebolagslagen (2005:551) och i årsredovisningslagen (1995:1554).

AP3s styrelse ska i samband med årsredovisningen redovisa om tidigare beslutade riktlinjer har följts eller inte samt skälen för eventuell avvikelse. Vidare ska revisorerna till revisionsberättelsen bifoga ett skriftligt och undertecknat yttrande avseende om de anser att de riktlinjer som har gällt för räkenskapsåret har följts.