Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Som en kunskapsintensiv organisation där medarbetarnas samlade erfarenheter och kunskaper är av största vikt för fondens resultat, är det kritiskt att kunna attrahera rätt personer genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Löpande utbildning av medarbetarna är också en central fråga för att nå fondens högt satta mål. AP3 erbjuder en stimulerande och professionell arbetsmiljö med höga krav, eget ansvar och en bredd i arbetsuppgifter.

För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och ständigt utveckla de anställda arbetar AP3 proaktivt med att skapa en både trivsam och utmanande arbetsmiljö. I rekryteringen är hög kompetens och mångfald viktiga prioriteringar.

 

Previous Next

Kompetensutveckling prioriteras

Fonden arbetar aktivt med kompetensförsörjningsfrågor. Årliga utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare kartlägger utvecklingsbehov utifrån kommande års satta mål, både på verksamhets- och individnivå. Medarbetarna deltar löpande i interna kunskapsmöten, AP3-akademien med externa gästtalare inom aktuella och relevanta kunskapsområden för verksamheten, samt går på utbildningar, seminarier och konferenser för kontinuerlig kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. Fonden erbjuder nya utmaningar internt.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet är viktiga förutsättningar för att AP3 ska nå sina kort- och långsiktiga mål. Som arbetsgivare strävar fonden efter att arbeta på ett proaktivt sätt gällande dessa frågor. Av AP3s anställda är 63 (67) procent män och 37 (33) procent kvinnor. Under första halvåret 2016 var en asylsökande praktikant. Initiativet togs av fonden själv, men statliga arbetsgivare uppmuntrades också att vara behjälpliga i mottagandet och integrationen av de många asylsökande från Syrien.

Fonden arbetar kontinuerligt med att göra det möjligt för både män och kvinnor att kombinera arbete med familjeansvar genom att erbjuda flexibla arbetstider och andra verktyg som ska möjliggöra och underlätta balansen mellan arbete och familjeliv.

Medarbetarundersökning

AP3 har sedan 2005 gjort regelbundna medarbetarundersökningar och den senaste gjordes 2016. Det har varit och är ett viktigt verktyg i utvecklingen av fonden. Årets medarbetarundersökning gjordes av en ny leverantör med syftet att mäta medarbetarnas uppfattning på ett nytt sätt. Resultatet som helhet var mycket gott och medarbetarna visar stolthet för uppdraget och för det arbete som utförs i fonden. Medarbetarna ser sitt arbete som meningsfullt och stimulerande och det finns en god samarbetsanda kolleger emellan. Vidare tycker medarbetarna att AP3 är en arbetsplats som främjar och respekterar olikheter och där man tar hand om varandra. Utvecklingsområden har identifierats och aktiviteter är inplanerade för att vid nästa mätning uppnå ännu bättre resultat.

Arbetsmiljö och hälsa

För AP3s medarbetare är arbetsdagarna intensiva. Det är därför viktigt att AP3 som arbetsgivare långsiktigt fokuserar på de anställdas hälsa. Alla anställda erbjuds regelbundna hälsokontroller och motionsbidrag. Fonden strävar efter att skapa en god arbetsmiljö och företagskultur där alla medarbetare trivs och känner sig trygga. Ledningen arbetar för att skapa en god företagskultur där eventuella missförhållanden tidigt upptäcks och åtgärdas. För att hantera diskriminering, trakasserier, mobbning eller kränkande särbehandling finns tydliga riktlinjer.

Värdegrund och etiska principer

Att förvalta svenska folkets pensionspengar är ett viktigt uppdrag där förtroende är centralt. För AP3 är det viktigt att hela verksamheten genomsyras av goda etiska principer och sunda värderingar. Detta grundar sig i ett etiskt uppförande hos fondens medarbetare. AP3 har en intern uppförandekod med etiska riktlinjer för alla anställda. Vidare utgör statens värdegrund och AP3s värderingar viktiga hörnstenar i förhållningssättet internt och externt. Om de etiska riktlinjerna inte följs finns det ett system för att rapportera missförhållanden. Alla anställda uppmuntras att vända sig till fondens compliance officer, vilket också kan göras anonymt, vid misstanke om oegentligheter eller att interna etiska riktlinjer inte följs. Ifall detta sker är det fondens compliance officers uppgift att undersöka ärenden och rapportera direkt till fondens styrelse och VD.