Gå direkt till navigering

Kommentar med anledning av frågor kring investeringar i Ryssland

Det har idag inkommit några frågor kring AP3s investeringar i Ryssland och vi har därför valt att kommentera detta här. 

AP3s exponering mot Ryssland är marginell, den är lägre än 0,2 procent av portföljen.

Exponeringen kan delas upp i direkt ägande i form av obligationer och aktier eller indirekt ägande i form av innehav i så kallade Emerging Markets-fonder (tillväxtmarknader). AP3 har inga direkta innehav i fonder med huvudsaklig inriktning mot Ryssland, utan enbart fonder med bred Emerging Market exponering där Ryssland ingår i jämförelseindex. AP3 har inget direkt inflytande över vilka aktier eller obligationer som fonderna äger.

  • AP3s direkta och indirekta innehav i obligationer är noll
  • AP3s direkta innehav i aktier består av ett (1) innehav i ett bolag som under en längre tid varit under avveckling. Bolagets värde utgör knappt 4 miljoner kronor vilket motsvarande 0,001 procent av AP3s portfölj. Avvecklingen fortsätter i den mån det är möjligt att sälja innehavet.
  • Indirekta innehav i externa Emerging market fonder uppskattar vi uppgår till mellan 800-900 MSEK, motsvarande under 0,2% av portföljen