Gå direkt till navigering

Konsortium förvärvar Fortum Distribution AB

– Det här är en infrastrukturinvestering som passar AP3s portfölj mycket bra, säger Kerstin Hessius vd AP3. Vi har under drygt ett och ett halvt år arbetat med den här investeringen och det är mycket glädjande att det har givit resultat. Som stor och långsiktig pensionsfond måste AP3 ses som en lämplig ägare till elnätet tillsammans med de övriga delägarna i konsortiet.

Fortum Distribution är den näst största elnätsaktören i Sverige. Företaget levererar el till 906 000 kunder i Sverige och har en marknadsandel på omkring 17 procent. Genom förvärvet får Fortum Distribution AB nya långsiktiga och stabila ägare. Konsortiet kommer att fortsätta att utveckla det svenska elnätet för att säkra en pålitlig och kvalitativ eldistribution för kundernas bästa.

Ägarandelarna i konsortiet fördelar sig enligt följande: Borealis Infrastructure 50,0 procent, AP3 20,0 procent, Folksam med dotterbolag 17,5 procent och AP1 12,5 procent.

Försäljningsprocessen beräknas bli klar under andra kvartalet 2015. Transaktionen är villkorad av tillstånd från konkurrensmyndigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kerstin Hessius, VD, 08-555 17 100
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, telefon: 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se
 
Borealis Infrastructure Management Inc
Borealis har i 16 års tid ansvarat för förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturplaceringarna för Ontario Municipal Employees Retirement Systems (“OMERS”). OMERS, som grundades år 1962, är en kanadensisk pensionsfond med mer än 459 000 medlemmar, nettotillgångar på 72 miljarder kanadensiska dollar att administrera samt Standard & Poors AAA-kreditklassificering. OMERS var bland de första kanadensiska pensionsfonder som placerade på den privata marknaden, och fonden har allokerat över 20 procent av sin portfölj i infrastrukturplaceringar. Borealis administrerar för närvarande över tjugo infrastrukturplaceringar i Kanada, USA och Europa. Placeringarna utgör drygt 10 miljarder kanadensiska dollar av Borelias egna placerade kapital. www.borealis.ca

AP3
Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 13 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Vårt uppdrag att värdesäkra den allmänna pensionen vilket motiverar vårt intresse för långsiktiga infrastrukturinvesteringar. AP3s fondkapital per den 31 december 2014 uppgick till 288 332 miljoner kronor. För att täcka skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensioner 2014 betalade AP3 in 5 120 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. På www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Folksam med dotterbolag
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

AP1
Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 284 miljarder kronor (31 dec 2014) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning. Läs mer på www.ap1.se