Gå direkt till navigering

Kontakta AP3

Välkommen att kontakta oss på AP3. Observera att marknadsaktör (DMP) som hanterar marknadssondering ska vid kontakt med AP3 kontakta nedan angivna förvaltare, vilka är behöriga att motta och hantera frågor kring marknadssonderingar (MAR).

AP3 / Tredje AP-fonden

Postadress:

Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm

Besöksadress:

Tredje AP-fonden
Vasagatan 16
Stockholm, se karta

Telefon: 08-555 17 100

E-post: info@ap3.se

Fakturaadress:

Tredje AP-fonden
FE 1378 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND

Pdf-faktura mailas till: invoice@ap3.se

Vid frågor kontakta ekonomi@ap3.se

Allmänna frågor

info@ap3.se

Kommunikation

Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef

Hållbarhet och Ägarstyrning

Fredric Nyström, Chef hållbarhet och ägarstyrning

Färgglada lampor i AP3s reception

Vid marknadssondering enligt MAR

AP3s information till marknadsaktör som hanterar marknadssonderingar i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och ESMAs riktlinjer om MAR. Marknadsaktör (DMP) som hanterar marknadssondering ska vid kontakt med AP3 kontakta nedan angivna förvaltare, vilka är behöriga att motta och hantera frågor kring marknadssonderingar (MAR):

Aktier

I första hand kontaktas funktionen för exekvering genom:

  1. Urban Eriksson
  2. Olle Bastmark

Vid tillfällen då exekvering inte går att nå, kontakta Magnus Tell (Chef Aktiegruppen) eller Mattias Lundgren (Sverige Small Cap) kontaktas i dessas ställe.

Räntor

För ränte- eller kreditinstrument kontaktas Joakim Blomqvist (Chef Ränte- och valutagruppen). Vid tillfällen då Joakim Blomqvist inte går att nå kontaktas Mats Wirdefeldt.

Övrigt

Juridiska frågor kan tas med Kamilla Spinelli-Scala, Chef Compliance, eller Mikael Sedolin, Chefsjurist.

Om dataskyddsförordningen

AP3 respekterar och värnar om din personliga integritet. Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur, när och varför AP3 samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har och kan göra gällande mot AP3. Ytterligare information, bland annat om hur du gör gällande dina rättigheter, finns i AP3s fullständiga integritetsmeddelande.

 

Integritetsmeddelande

Integritetsmeddelandet bygger på bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningen

 

Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträden

AP3 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om uppgifter överförs för behandling av ett så kallat personuppgiftsbiträde tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan AP3 och biträdet för at skydda dina uppgifter.

Om du har frågor om AP3s personuppgiftsbehandling eller AP3s personuppgiftsbiträden kan du vända dig till fondens Head of Compliance. Head of Compliance har också en direktlänk till fondens Dataskyddsombud.

Namn:               Tredje AP-fonden, org.nr 802014-4120

Kontaktpers:    Head of Compliance

Adress:              Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Postadress:      PO Box 1176, 111 91 Stockholm

Tel.nr:                08-555 17 100

Mailadress:      gdpr@ap3.se

Dataskyddsombud

AP3 har anlitat Apriori Advokatbyrå AB som dataskyddsombud.

Insamling och behandling av personuppgifter

De flesta av de personuppgifter som AP3 behandlar om dig har du själv lämnat till AP3, antingen som privatperson eller som företrädare för en organisation. Vissa uppgifter kan också ha hämtats från tredje part, till exempel från din arbetsgivare, när AP3 har en affärsförbindelse med denna.

AP3 kan bland annat komma att behandla dina uppgifter när det är nödvändigt för att kommunicera med dig, till exempel i samband med att du söker jobb på AP3, eller när det är nödvändigt vid ingående eller fullgörande av ett avtal med dig eller en organisation som du representerar. De rättsliga grunderna för behandling är i dessa fall ”avtal”, ”samtycke” eller ”utförande av uppgift av allmänt intresse”.

Dina rättigheter som registrerad

När dina personuppgifter behandlas av AP3 har du som registrerad ett flertal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du framställa en begäran om detta i enlighet med instruktionerna i det fullständiga integritetsmeddelandet.

Som registrerad har du rätt att:

  • Begära information om vilka uppgifter om dig som AP3 behandlar (registerutdrag)
  • Begära att AP3 rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig
  • Under vissa förutsättningar, begära att AP3 raderar uppgifter om dig
  • Under vissa förutsättningar, begära att AP3 begränsar behandlingen av dina uppgifter
  • Överföra uppgifter som AP3 har om dig till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)
  • Under vissa förutsättningar, invända mot AP3s behandling av dina uppgifter
  • Om du har samtyckt till personuppgiftsbehandling, återkalla ditt samtycke
  • Klaga på AP3s behandling av dina uppgifter.