Gå direkt till navigering

De flesta av AP3s anställda arbetar med kapitalförvaltning och administrativt stöd, dvs med analys, förvaltning och riskhantering samt administration. Det som genomsyrar alla anställdas arbete är kopplingen till en global och diversifierad förvaltning. Fonden är en kunskapsintensiv organisation där medarbetarnas samlade erfarenheter och kunskaper är avgörande för fondens resultat.

Ansvar och struktur

AP3s ledningsgrupp består av VD, Chief Investment Officer (CIO), Chief Financial Officer (CFO)/Chief Risk Officer (CRO) som är chef för affärsstöd och kontroll samt chefen för kommunikation. Ledningsgruppen ansvarar för att utveckla fondens övergripande strategi, varumärke och kommunikation samt att hantera budget- och resultatfrågor och personalfrågor. Läs mer om AP3s ledningsgrupp.

 

Collage med foton på medarbetare

Organisation

Chief Investment Officer (CIO) ansvarar för att förvalta risken i den övergripande portföljsammansättningen och är även chef för kapitalförvaltningen. Kapitalförvaltningen vilken ansvarar för den löpande förvaltningen av portföljen och är organiserad i fyra enheter: CIO Office, aktier, räntor & valuta samt alternativa investeringar.

Övergripande investeringsbeslut rörande allokering inom de av styrelsen fastställda mandaten fattas i fondens dynamiska allokeringsgrupp. Frågor om övergripande riskhantering behandlas i fondens riskkommitté. 

Affärsstöd och kontroll leds av fondens Chief Financial Officer (CFO) tillika Chief Risk Officer (CRO). Affärsstöd och kontroll är organiserad i sex enheter: backoffice, risk- och avkastningsanalys, ekonomi och rapportering, IT och kontorsservice, personal samt juridik och compliance. CFO ansvarar för uppföljning och rapportering avseende risk och avkastning till styrelsen.

Kommunikation, både intern och extern, leds av chefen för kommunikation som även har ett delansvar för hållbarhetsfrågor i egenskap av ledamot i Etikrådet.

AP3 har också en utvidgad ledningsgrupp bestående av fondens samtliga chefer. Gruppens uppgift är att samordna projekt samt utbyta information och erfarenheter.

Här hittar du en närmare presentation av AP3s ledning.