Gå direkt till navigering

Du som arbetar och deklarerar inkomst i Sverige investerar samtidigt i din framtida pension.

Här förklarar vi AP-fondernas roll i det svenska pensionssystemet

Pensionsspararen: Du som arbetar och betalar skatt. En automatisk avsättning om 18,5 procent i pensionsavgift görs årligen för alla som arbetar och deklarerar inkomst i Sverige. 16 procent går till inkomstpensionssystemet och 2,5 procent till premiepensionen.

Pensionären: Du som är pensionär. Inkomstpensionssystemet är ett fördelningssystem, vilket innebär att inbetalda pensionsavgifter används för att betala samma års pensioner till dig.

AP-fonderna: Första – Fjärde AP-fonderna är systemets buffertfonder. Om pensionsutbetalningarna överstiger pensionsinbetalningarna skapas ett underskott och pengar tas ut från denna buffert. AP-fondernas uppdrag är att långsiktigt skapa avkastning. Denna avkastning kommer till användning när det råder underskott i pensionssystemet.

Pensionssystemet: Det rådande systemet har fungerat sedan 2001. Underskott sker i tider med stora pensionsavgångar, något vi haft sedan 2009, och prognoser visar på betydande underskott fram till år 2040. Läs mer om systemet på Pensionsmyndighetens hemsida.

Nyttan med AP-fondernas förvaltning: AP-fonderna ska förvalta och värdesäkra buffertkapitalet. Genom att skapa stabilitet och säkra pensionsutbetalningarna bidrar AP-fonderna till ett starkare pensionssystem.

Tillsammans bygger vi ett starkt pensionssystem

AP-fondernas uppdrag är att förvalta buffertkapitalet till största möjliga nytta för det statliga inkomstpensionssystemet. Genom god utveckling av fondkapitalet har AP-fonderna sedan starten 2001 bidragit till systemets långsiktiga stabilitet. Buffertkapitalet utgör idag drygt 15 procent av pensionssystemets tillgångar och används när de årliga inbetalningarna till systemet understiger utbetalningarna. Systemets belastning blir hög i tider med stora pensionsavgångar och prognoser visar på betydande underskott fram till år 2040. Det ställer krav på god långsiktig avkastning eftersom buffertkapitalet kommer att behövas under en lång tid framöver. Detta är AP-fondernas yttersta ansvar; att stärka upp och säkra pensionsutbetalningarna – för dig och för nästa generation.

Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida om hur din egen pensionsprognos ser ut.

Viktiga händelser i pensionssystemet

1913: Folkpension införs i Sverige.

1946: Allmänna pensionen utvidgas till att omfatta alla.

1960: ATP-systemet införs, vilket är ett ”pay-as-you-go”-system. AP-fonderna tillkommer; tre fondstyrelser med gemensamt kansli som enbart får investera i räntebärande instrument.

1974: En fjärde AP-fondsstyrelse inrättas som placerar i aktier.

1984: Pensionsberedning tillsätts för att utreda pensionsfrågan. Fem löntagarfonder införs inom AP-fondssystemet.

1998: Riksdagen beslutar om reformering av pensionssystemet. Successiv ändring från förmånsbestämt till avgiftsbestämt system.  Dessutom införs en del eget sparande genom premiepensionssystemet.

2001: AP-fonderna reformeras. Nuvarande AP-fonder bildas genom att 554 miljarder kronor överförs från de gamla AP-fonderna. Fonderna får dela lika på kapitalet och får samma uppdrag och placeringsregler. Fonderna får placera globalt och mer i aktier. Fonderna utgör 10% av pensionstillgångarna  och fondstyrkan uppgår till 3,9 år.

2008: Balanstalet hamnar under 1, vilket leder till sänkta pensioner 2010. Fondstyrkan uppgår till 3,2 år.

2009: Pensionsutgifterna överstiger avgiftsintäkterna och AP-fonderna blir nettoutbetalare i pensionssystemet. 

2010: Bromsen aktiveras och pensionerna sänks. Buffertfondsutredningen tillsätts.

2013: AP-fondernas kapital överstiger 1 000 miljarder kronor. Fondstyrkan uppgår till 4,2 år och AP-fondernas kapital uppgår till 13 procent av pensionstillgångarna. 

2014: Pensionsgruppen ingår en överenskommelse om reformering av AP-fondssystemet.

2016: Förslaget om förändringar  av AP-fonderna läggs på is.

2017: Regeringen utreder nya placeringsregler för AP-fonderna.