Gå direkt till navigering

Genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet, bidrar AP3 till att säkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer.

AP3s uppdrag och övergripande mål är att bidra till att värdesäkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer, genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet. Som förvaltare av svenska folkets pensionskapital arbetar AP3 målmedvetet med portföljen för att säkra pensionsutbetalningarna. Fonden har sedan starten 2001 uppfyllt avkastningsmålet om fyra procent per år.

Det övergripande uppdraget innebär att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. På så vis kan AP3 leva upp till dess två viktiga roller i pensionssystemet; dels att utgöra en buffert när in- och utflöden i systemet är i obalans och dels att bidra till stabilitet i systemet.

AP3 skapar goda förutsättningar för en framgångsrik förvaltning genom att alltid ha pensionären och fondens mål i fokus. Vårt åtagande gentemot pensionssystemet är satt utifrån det uppdrag som anges i AP-fondslagen.

Målet uppfyllt sedan starten 2001

Pensionsbehållning och pensioner räknas över tiden upp med inkomstindex för att visa följsamhet med löneutvecklingen i samhället i stort. Inkomstindex är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i Sverige och beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16–64 år.

Ackumulerad procentuell utveckling av portfölj och jämförelsetal 2001- juni 2020

En förvaltning som gör skillnad

För AP3 är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid val av investeringar och i förvaltning av bolagen i vår portfölj. Vi har ett omfattande hållbarhetsansvar som är väl integrerat i vår investeringsverksamhet. Vårt hållbarhetsansvar innebär såväl aktiv ägarstyrning som ett ansvarsfullt förhållningssätt till både miljöfrågor och sociala frågor.

AP3 förvaltar 466,9 miljarder kronor (30 juni 2021) i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar såsom onoterade aktier, fastigheter, skog och infrastruktur.