Gå direkt till navigering

Kostnadseffektiv förvaltning

AP3 eftersträvar en ansvarsfull förvaltning med hög kostnadseffektivitet och stabila kostnader över åren. AP3 har fokus på att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och följer därför noga upp sina kostnader på flera olika sätt.

Per 31/12-2022

Låga kostnader och effektiv resursanvändning

AP3s strävar efter en resurseffektiv förvaltning där kostnader är låga i relation till genomsnittligt fondkapital. Naturligt sker en viss kostnadsökning över åren som följd av att det kapital fonden förvaltar växer och som en följd av inflation. Därför är det viktigt att också mäta kostnaderna i relation till det förvaltade kapitalets storlek, så kallad förvaltningskostnadsandel. Den underlättar samtidigt jämförelse med andra fonder.

Per 31/12-2022

0,08 % av fondkapitalet

AP3 har lägre kostnader än jämförbara internationella fonder

För att säkerställa att AP3 har en kostnadseffektiv förvaltning även ur ett internationellt perspektiv deltar AP3 sedan 2005 i en årlig analys av internationella fonder som utförs av det kanadensiska företaget CEM Benchmarking.

I undersökningen deltar ett stort antal fonder från hela världen och AP3 jämförs dels med fonder som har liknande uppdrag och storlek, dels med andra europeiska fonder. Förutom kostnader jämförs även avkastning, portföljsammansättning,  förvaltningsstil, risk med mera. Undersökningen visar att AP3 genererar en hög avkastning till en låg kostnad. Enligt den senaste undersökningen som gäller 2020 hade AP3 i snitt 26 procent lägre kostnader än jämförelsegruppen under de senaste fem åren.

28 % lägre kostnader än jämförbara fonder

Förvaltnings- och provisionskostnader

Genom att årligen budgetera fondens förvaltningskostnader ges översikt och kontroll.

Förvaltningskostnaderna består av rörelsens kostnader, som är fondens interna kostnader, och provisionskostnader, som är fondens kostnader för extern förvaltning och hantering av värdepapper och säkerheter. Analyser av avvikelser mellan utfall och budget ger också värdefull information som används i styrningen av fonden.

Förändringar mellan åren ger också information som används av både ledning och styrelse om vilka kostnader fondens verksamhet genererar.

Naturligt sker en viss kostnadsökning över åren som följd av att det kapital fonden förvaltar växer och som en följd av inflation. Därför är det viktigt att också mäta kostnaderna i relation till det förvaltade kapitalets storlek, så kallad förvaltningskostnadsandel. Den underlättar samtidigt jämförelse med andra fonder.

Fondkapital och förvaltningskostnader

Totalt fondkapital
Fondkapital 468,4 mdkr 468.4
Rörelsekostnader 0,252 mdkr 0.252
Provisionskostnader 0,119 mdkr 0.119

Kostnadernas fördelning

Provision 32
Personal 41
Övr admin.kostnader 27

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 252 (234) miljoner kronor och utgörs av fondens interna kostnader för att bedriva verksamheten. I relation till fondkapitalet motsvarar det 0,05 (0,05) procent. Rörelsens kostnader utgörs av  kostnader för fondens interna förvaltning, administration och ledning och delas upp i personalkostnader och övriga administrationskostnader. I personalkostnader ingår löner, sociala avgifter och tjänstepensionsavsättningar för fondens anställda, men också övriga personalrelaterade kostnader såsom utbildning och rekrytering av personal. Personalkostnader utgör den större delen av rörelsens kostnader och uppgick till 152 (147) miljoner kronor. Antalet anställda uppgick under 2022 i snitt till 63 (60) personer. Övriga administrationskostnader består bland annat av kostnader för lokaler, IT och marknadsinformationstjänster. Mer information om rörelsens kostnader finns i not 6 och 7 i vår årsredovisning. 

Provisionskostnader

Provisionskostnaderna uppgick till 119 (142) miljoner kronor och är kostnader som direkt hänförs till fondens externt förvaltade kapital och redovisas på egen rad under rörelsens intäkter. I förhållande till fondkapitalet uppgick provisionskostnaderna till 0,02 (0,03) procent. Extern förvaltning används när fonden bedömer att den är mer kostnadseffektiv än intern förvaltning eller när den av olika orsaker är svår att förvalta internt. Då avgiften för extern förvaltning tas ut som en procentsats av det förvaltade kapitalet är kostnaden direkt relaterad till det underliggande kapitalets storlek. Vid utgången av året uppgick andelen extern förvaltning till 22,3 (30,7) procent av det totala fondkapitalet. I provisionskostnader redovisas också kostnader för depåbankstjänster och säkerhetshantering, vilka tillsammans uppgick till 15 (15) miljoner kronor. Detta är kostnader för att hantera och förvara fondens värdepapper, derivat och säkerheter relaterade till dessa. Mer information om provisionskostnader finns i not 4 och 5 i vår årsredovisning. 

Övriga kostnader, avgifter och arvoden

Transaktionskostnader är kostnader som uppkommer vid köp och försäljning av värdepapper och utgörs av skillnaden mellan köp och säljkurs. Denna typ av kostnader bokförs som en del av tillgångens anskaffningsvärde eller räknas av från försäljningsintäkten. Vid handel med aktier tas dessutom en särskild avgift ut, så kallat courtage. För 2022 uppgick courtaget till 79 (73) miljoner kronor. Transaktionskostnader påverkar respektive  tillgångsslags nettoresultat. Prestationsbaserade arvoden är en typ av vinstdelning till externa förvaltare när avkastningen är god och överstiger vissa på förhand uppsatta mål. Redovisning sker direkt mot investeringarnas avkastning och ingår därmed under nettoresultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen. De prestationsbaserade arvodena uppgick till 199 (99) miljoner kronor. Mer information om prestationsbaserade arvoden finns i not 5. Skattekostnader som fonden har rätt att återfå enligt dubbelbeskattningsavtal bokförs som en fordran i balansräkningen och påverkar därför inte resultaträkningen.