Gå direkt till navigering

Policy för ersättningsvillkor, personalrelaterade förmåner, representation och tjänsteresor

Styrelsen i respektive Första-, Andra-, Tredje-, Fjärde, Sjätte- och Sjunde AP-fonden har beslutat om en övergripande gemensam policy för ersättningsvillkor, personalförmåner, representation och tjänsteresor. AP-fondernas gemensamma policy för ersättningar, förmåner, representation och tjänsteresor

 

Riktlinjer för ersättning till verkställande ledning och övriga anställda

AP3s riktlinjer avser att säkerställa att AP3 kan attrahera och behålla kompetent personal. Den sammanlagda ersättningen ska vara rimlig och ändamålsenlig. Ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar utan att för den skull vara löneledande.

 

Ersättningsprocessen

Processen för att fastställa ersättningsnivåer inom AP3 är utformad för att säkerställa att regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna följs. Detta avser såväl beslutsordning som konstruktion och bedömning av rimliga och ändamålsenliga ersättningar inom fonden. Processen kan övergripande beskrivas i följande steg:

AP3 har ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande och två andra styrelseledamöter vilka ansvarar för att bereda ersättningsfrågor till styrelsen.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för AP3s verkställande direktör (VD) bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättningar och anställningsvillkor till övriga ledande befattningshavare godkänns per person av ersättningsutskottet baserat på VDs förslag. Vidare bereder ersättningsutskottet beslut om löneram för övriga anställda samt eventuella extraordinära lönejusteringar baserat på ledningens underlag. Beslut fattas av styrelsen.

Ersättningsutskottet inhämtar årligen jämförande lönestatistik från marknaden för att säkerställa att ersättningen till företagsledningen och övriga anställda inom AP3 är marknadsmässig, konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig. Ersättningsutskottet ska även bevaka förändringar av regeringens riktlinjer och för styrelsen föreslå förändringar i fondens ersättningsprinciper till följd därav.  

Vidare utvärderar ersättningsutskottet årligen hur AP3 har tillämpat regeringens riktlinjer och levt upp till riktlinjernas ersättningsprinciper

 

Den totala ersättningen

Den totala ersättningen består av fast lön, prestationsbaserad rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

  • Fast lön utgör huvuddelen i den totala ersättningen för medarbetarna i AP3. Den grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställs med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Lönesättningen ska vara tydlig, individuell och differentierad. Vidare grundar sig AP3s lönesättningskriterier på drivkraft och engagemang i arbetet kopplat till uppsatta mål. Härutöver bedöms samarbetsförmåga, initiativförmåga och omdöme. Prestation utvärderas regelbundet och resultatet används som utgångspunkt vid den årliga lönerevisionen.
  • Prestationsbaserad rörlig ersättning avser samtliga anställda förutom VD och övriga ledande befattningshavare. Rörlig ersättning kan maximalt uppgå till två månadslöner per kalenderår. Styrelsen fastställer riktlinjer för rörlig ersättning årligen för ett år åt gången.
  • – Pensionsförmånerna utgår från kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Jusek/Civilekonomerna/Sveriges Ingenjörer. I enlighet med kollektivavtalet regleras de anställdas tjänstepensioner enligt vad som stadgas i ”Pensionsavtal, Bankernas Tjänstepension (BTP)”.
  • Övriga förmåner utgör ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen. Exempel  på övriga förmåner är sjukvårdsförsäkring, gruppförsäkring samt friskvårdsbidrag.