Gå direkt till navigering

Styrning av AP3

AP3 är en statlig myndighet som på flera sätt skiljer sig från andra statliga myndigheter bland annat genom att styras av en särskild lag och genom att inneha en självständig ställning i förhållande till regeringen.

AP3s verksamhet är så gott som uteslutande reglerad i lag och regeringen har avsagt sig föreskriftsrätten över AP-fonderna. AP-fonderna skapar goda förutsättningar för en framgångsrik förvaltning genom att alltid ha pensionären och fondens avkastningsmål i fokus. AP3s avkastningsmål och åtagande gentemot pensionssystemet anges tydligt i AP-fondslagen (Lagen om allmänna pensionsfonder 2000:192).

Styrelsen

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. Två av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen. Ordförande och vice ordförande utses bland de ledamöter som inte har föreslagits av arbetsmarknadens parter.

Styrelsen har ett fullt och odelat ansvar för verksamheten och svarar, inom de ramar som riksdagen har ställt upp, för AP3s organisation och för förvaltningen av fondens medel. I den mån styrelsens arbete inte regleras i AP-fondslagen regleras det i den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer.

Figur över styrningen av AP3

Viktiga externa och interna regelverk som påverkar styrningen av AP3

  • Lagen om allmänna pensionsfonder – AP-fondslagen
  • AP3s placeringsregler
  • AP3s ramverk för fondstyrning
  • Policy för styrning och utvärdering av AP-fonderna inklusive regeringens riktlinjer för ersättning
  • AP-fondernas redovisnings- och värderingsprinciper
  • Svensk kod för bolagsstyrning