Gå direkt till navigering

Regeringen entledigar Eva Ribers från sitt uppdrag som ledamot i AP3s styrelse

Citat från regeringsbeslut 2003-10-16

Entledigande av ledamot i styrelsen för Tredje AP-fonden

Regeringens beslut

Regeringen entledigar auktoriserade revisors Eva Isaksson Ribers från uppdraget att vara ledamot i styrelsen för Tredje AP-fonden.

Ärendet

Regeringen utsåg den 10 juli 2003 Eva Isaksson Ribers till ledamot i styrelsen för Tredje AP-fonden. Det har därefter framkommit att Eva Isaksson Ribers är gift med en revisor som är verksam vid samma revisionsbyrå som revisorn Anders Bergström. Denne utsågs av regeringen den 18 april 2002 och på nytt den 28 maj 2003 att vara gemensam revisor för AP-fonderna med uppgift att samordna revisionen av fondernas förvaltning.

Anders Bergström har hos Revisorsnämnden ansökt om förhandsbesked huruvida det förhållandet att Eva Isaksson Ribers är gift med en kollega till honom på revisionsbyrån utgör en omständighet som enligt 21 paragrafen revisorslagen (2001:833) kan rubba förtroendet för hans opartiskhet och självständighet i hans uppdrag som revisor i Tredje AP-fonden och, om så är fallet, huruvida omständigheterna i det enskilda fallet eller av honom planerade motåtgärder medför att han ändå inte behöver avsäga sig revisorsuppdraget. Revisorsnämnden har i ett den 11 september 2003 meddelat förhandsbesked uttalat att det nämnda förhållandet kan rubba förtroendet för hans opartiskhet och osjälvständighet som revisor i Tredje AP-fonden. Som ett villkor för att Anders Bergström skall kunna behålla uppdraget har nämnden angett att hans revisionsarbete måste granskas av en revisor som är verksam vid en annan revisionsbyrå och som inte deltar i revisionen av Tredje AP-fonden.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har inte anledning att ifrågasätta den bedömning av jävsfrågan som Revisorsnämnden gjort. Det är inte någon framkomlig lösning att låta Anders Bergströms revisionsarbete i Tredje AP-fonden granskas av en annan fristående revisor. Det innebär att regeringen har att välja mellan att entlediga Anders Bergström från uppdraget att vara gemensam revisor för AP-fonderna eller att entlediga Eva Isaksson Ribers från uppdraget att vara ledamot i styrelsen för Tredje AP-fonden. Regeringen finner det vara mest skäligt att välja det senare alternativet, eftersom det framstår som det minst ingripande för AP-fonderna.

På regeringens vägnar
Gunnar Lund