Gå direkt till navigering

Remissvar om ’nytt mål för AP6′ placeringsregler’

AP3s remissvar om ’nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsregler’ skickades till Finansdepartementet i veckan. Läs svaret i sin helhet här.

Remissvar avseende promemorian Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (Fi2021/03315)

Tredje AP-fonden har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet (Fi2021/03315). Tredje AP-fonden behandlar i remissvaret enbart de förslag i promemorian som direkt berör Första till Fjärde AP-fonderna.

Tredje AP-fonden välkomnar att uppdragsbeskrivningen beträffande hållbarhetsarbetet för de olika typerna av AP-fonder får en gemensam utformning. Däremot finns behov att understryka skillnaden mellan uppdragen för AP-fonderna och vilka konsekvenser det har för förutsättningarna för och värdet av samverkan.

​Första till Fjärde AP-fonderna har sedan lagkravet på att ”samverka när det gäller målet” (4 kap. 2 a § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)) infördes utarbetat gemensamma riktlinjer för redovisningen av hur målet har uppnåtts. Riktlinjerna är omfattande men utformade för att utgöra ett funktionellt verktyg för den verksamhet som Första till Fjärde AP-fonderna bedriver. Tredje AP-fonden ser ett värde av ökad jämförbarhet mellan Första till Fjärde AP-fondernas arbete med att vara ansvarsfulla ägare och ansvarsfulla investerare och ser ett stort värde i att fortsätta att gemensamt utveckla redovisningen av hållbarhetsarbetet.

Nyttan av att samverka kring redovisningen av Sjätte AP-fonden och Sjunde AP-fondens verksamheter kan vara begränsad. Som Tredje AP-fonden påpekade i remissyttrandet över promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen Fi2020/00584/FPM, är det viktigt att säkerställa att de olika uppdrag som förvaltningen av kapital i inkomstpensionssystemet respektive premiepensionssystemet har, stöds av ändamålsenlig lagstiftning och att delarna även fortsättningsvis kan utvecklas var för sig, något som kan motivera att separata lagstiftningar utarbetas. Bedömningen gäller även den delen av lagstiftningen som berör Sjätte AP-fonden.

Idag är det tydligt att Sjätte AP-fondens uppdrag och investeringsverksamhet skiljer sig markant åt från Första till Fjärde AP-fondernas uppdrag. Detsamma gäller även jämförelsen med Sjunde AP-fonden vars framtida uppdrag i dagsläget är oklart. Promemorian erkänner dessa skillnader och betonar att de behöver beaktas. De tre kategorierna av AP-fonder har olika uppdrag för pensionssystemet, olika placeringsregler och olika modeller för förvaltning och ägarstyrning. Det är därför inte givet att ökad samverkan i redovisning beträffande målet är värdeskapande för inkomstpensionssystemet som helhet. För Sjunde AP-fonden tillkommer att övriga fonder inom premiepensionssystemet omfattas av eller kan förväntas komma att omfattas av särskilda regler för redovisning inom hållbarhetsområdet. Det kan därför visa sig mer naturligt, bl.a. för att uppnå jämförbarhet mellan olika fonder inom premiepensionssystemet, att Sjunde AP-fonden anpassar sig till dessa regler.