Gå direkt till navigering

Resultatrapport från investerarinitiativet Hållbart värdeskapande

Idag publiceras resultaten av enkätundersökningen som i september 2009 skickades till styrelseordförande i de 100 bolag med störst börsvärde på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen. Hela 84 % av bolagen svarade på enkäten.

Undersökningen behandlar fyra huvudområden: företagets styrande riktlinjer och förpliktelser; implementering och efterlevnad; kommunikation och rapportering; samt styrelsens ansvar. Företagen tillfrågades om riktlinjer som rör mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och klimat, anti-korruption, ansvarsfull affärsetik samt arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Resultaten visar att de bolag som arbetar strukture­rat med hållbarhetsfrågor också kommit längst med att integrera dessa frågor på såväl strategisk som operativ nivå. Gemensamt för dessa företag är att de ser hållbarhetsfrågorna både som en möjlighet och en förutsättning för god affärsverksamhet och att de därmed bidrar till att skapa värde.

Slutsatser från undersökningen:

  • Styrelser och koncernledningar säger sig lägga stor vikt vid hållbarhetsfrågor och hela 75 procent av bolagsstyrelserna anser att de själva besit­ter nödvändig kompetens för att följa upp hållbarhetsarbetet.
  • Hållbarhetsfrågor återspeglas inte i bonussystemen.
  • Över 90 procent av bolagen har styrande riktlinjer inom något av hållbarhetsområdena i undersökningen. En majoritet har riktlinjer för samtliga områden.
  • Alla bolag har inte kommit lika långt när det gäller implementering av riktlinjerna. 
  • Miljö- och klimatfrågor upplevs som lättast att koppla till ekonomisk vinst och affärsmöjligheter, däremot saknar hälften av bolagen ett strukturerat arbete med mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.  

Rapporten med slutsatser från undersökningen kan laddas ned här >> eller från www.hallbartvardeskapande.se 

Vad är Hållbart värdeskapande?
Femton svenska institutionella investerare – med ett förvaltat kapital på 4000 miljarder kronor – står bakom projektet Hållbart värdeskapande.

Tillsammans har institutionerna 550 miljarder kronor placerade på den svenska aktiemarknaden. Det motsvarar per 30 juni 2009 20 procent av kapitalet på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen.

Målet med investerarsamarbetet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor för ett långsiktigt värdeskapande.

Följande investerare står bakom Hållbart Värdeskapande:
Andra AP-fonden                   DnB NOR                                 Fjärde AP-fonden                  
Folksam                                  Första AP-fonden                   Handelsbanken
KK-stiftelsen                           meta asset management     Nordea Investment Funds
SEB                                          Skandia Liv                              SPP
Swedbank Robur                   Svenska kyrkan                      Tredje AP-fonden     

Som en av initiativtagarna till projektet har Tredje AP-fonden valt att själv besvara enkäten som skickats ut till företagen.

Fondens svar återfinns här >>


För mer  information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy
Chef kommunikation & hållbara investeringar
Tel: 08-555 17 123
christina.hillesoy@ap3.se