Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden redovisar starkt resultat för första halvåret

Pressinformation

2019-08-22

Första halvårets resultat har präglats av en god värdeutveckling i AP3s portfölj. Aktiemarknaden återhämtade sig snabbt efter den stora nedgången under sista kvartalet 2018. Avkastningen uppgick vid halvåret till 10,8 procent och fondkapitalet uppgick till 374,1 miljarder kronor.

– Det främsta bidraget till fondens resultat på 10,8 procent kommer från aktiemarknaden men även fondens fastighetsinvesteringar visade en fortsatt god värdeutveckling, säger Kerstin Hessius vd Tredje AP-fonden.

AP3 har definierat nya ambitiösa hållbarhetsmål för fonden som siktar på att uppnå tre övergripande mål ur ett miljöperspektiv till år 2025. Genom AP-fondernas etikråd pågår ständigt påverkansarbete där särskilt fokus legat på investerarsamarbete kring säkerhet och avfallsdammar samt om ansvar på sociala plattformar.

Under våren grundade AP3 tillsammans med AP1 och AP4 bolaget Polhem Infra. Bolaget ska investera i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur med fokus på hållbarhet vilket kommer att vara till nytta både för pensionssystemet och samhället i stort.

Första halvåret i korthet – Resultat och inbetalningar

  • AP3s resultat första halvåret 2019 uppgick till 36 511 (11 165) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 10,8 (3,3) procent efter kostnader. Riskklasserna Aktier och Inflation stod för de största positiva bidragen till resultatet.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,10 (0,09) procent, varav rörelsekostnader 0,06 (0,06) procent.
  • AP3s fondkapital uppgick till 374 138 (340 668 per 31/12-2018) miljoner kronor, vilket var en ökning med 33 470 miljoner kronor.
  • Från fondkapitalet har 3 040 (3 320) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2019.
  • Fonden har avkastat 8,6 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 9,1 procent under den senaste 10-årsperioden.
  • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 0,8 procentenheter lägre än utvärderingsportföljen LSP.

Sammandrag av Tredje AP-fondens resultat per 30 juni, 2019

2019-06-302018-06-302018-12-31
Utgående fondkapital, mdkr 374,1353,1340,7
Periodens/årets resultat, mdkr 36,511,22,2
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr3,03,36,8
Ingående fondkapital, mdkr340,7345,2345,2
Avkastning efter kostnader, procent10,83,30,6
Real avkastning efter kostnader, procent9,92,2-1,4
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *0,060,060,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *0,040,030,03
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *0,100,090,09
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent **8,610,17,8
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent **9,17,38,5
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år procent **7,96,57,4

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år

AP3_Halvårsrapport 2019

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden (AP3) tel 08 555 17 100

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation AP3 tel. 0709 517 223, lil.lindgren@ap3.se

 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2019 förvaltade fonden 374,1 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se