Gå direkt till navigering

Tomas Nicolins svar på brevet från Skandias styrelse

Nedan följer Tomas Nicolins svar på det brev som Skandias styrelse distribuerat till Skandias aktieägare.

15 april 2002

Till Styrelsen
Försäkringsaktiebolaget Skandia

Jag har idag tagit emot det brev som Skandias styrelse tillskrivit aktieägarrepresentanterna i Skandia inför bolagsstämman den 17 april 2002. Orsaken till brevet är min debattartikel i DN den 13 april, då jag meddelade att vi i Tredje AP-fonden som aktieägare i Skandia har för avsikt att på den kommande bolagsstämman rösta nej till det föreslagna optionsprogrammet. Jag vill med anledning av detta göra styrelsen uppmärksam på ett par punkter.

Skandias styrelse skriver att den har samrått med ledande aktieägare kring optionsprogrammet och att resultatet av samrådet blivit att förslaget efter vidtagna justeringar av styrelsen ”bedömts kunna erhålla nödvändig majoritet på bolagsstämman”. Man låter också underförstå att Tredje AP-fonden efter samrådet skulle ha samtyckt till optionsprogrammet, vilket är helt missvisande.

Tredje AP-fonden har varit mot utformningen av det föreslagna optionsprogrammet från första stund, vilket också klart framförts. Kungörandet om vårt ställningstagande kan knappast ha kommit som en överraskning för Skandias styrelse. Redan vid det av Skandia hastigt sammankallade mötet den 12 februari framförde jag stark kritik. I en PM den 5 mars ställt till styrelsens sekreterare framförde vi ett antal förslag till förändringar. Vid mötet den 11 mars framförde jag ånyo flera invändningar. Jag har därefter i ett telefonsamtal till Lars Ramqvist den 14 mars uttryckt vår vilja att hitta bättre lösningar på det föreslagna programmet. Därefter har Tredje AP-fonden inte hört något från Skandia.

Vid Tredje AP-fondens styrelsemöte den 9 april ställde sig vår styrelse bakom min rekommendation att rösta nej till förslaget. Detta meddelade jag per telefon till Skandia den 10 april och uttryckte därvid en önskan om att Lars Ramqvist skulle kontakta mig. En sådan kontakt hade inte tagits till dess Skandia skrev brevet av den 15 april.

Det samråd som Skandia hänvisar till kan därför näppeligen motivera att styrelsen publikt väljer att beteckna mitt inlägg som ”svårt att uppfatta som inlägg i en seriös diskussion” på grund av dess ”form och innehåll samt framför allt genom tidpunkten för publiceringen”. Den som varit sent ute är Skandia som inte gett ägarna ordentligt med tid att diskutera frågan och därtill varit ointresserade av våra synpunkter.

Skandias styrelse förfäktar åsikten att optionerna inte kan betecknas som ”gratisoptioner”, eftersom de utgör ersättning för arbete som utförs för aktieägarna, på samma sätt som den fasta lönen. Styrelsen har givetvis all rätt att hävda denna åsikt inför aktieägarna. Vår benägenhet att omfatta styrelsens synpunkt ökar dock inte av att Skandias årsredovisning för 2001, just beskriver detta slag av optioner, stock options, med att dessa ”tilldelas, enligt vad som är brukligt internationellt, utan kostnad för medarbetaren”. Och om det nu är så att dessa optioner trots denna beskrivning ändå utgör ersättning för arbete så förefaller det än mer angeläget att redovisa kostnaden i resultaträkningen, och inte som nu direkt mot balansräkningen.

Vad gäller optionsprogrammets teoretiska värde hävdar Skandias styrelse att jag i min artikel framför helt nya höga värden som avviker från vad externa experter anlitade av Skandia har verifierat. Diskussionen skulle därmed gälla om Skandias ledande befattningshavare, när de tillförs värden på aktieägarnas bekostnad, skulle berikas med drygt 1 miljard kronor enligt mig eller blott 924 miljoner kronor enligt Skandias experter.

Jag är något förvånad att få kritik över min värdering. Jag har trots allt använt mig av den optionsformel som Skandia själv använder sig av i sin egen årsredovisning för 2001, sidan 5. Med samma volatilitetsantagande som Skandia där använder får jag ett sammantaget värde för de A och B programmet på ca 400 miljoner kronor per år. Att Skandia byter modell och volatilitetsantagande mellan beskrivningen i årsredovisningen och det förslag till nytt program som några dagar senare skickas till aktieägarna är anmärkningsvärt.

Tredje AP-fonden är positiv till incitamentsbaserade ersättningssystem, men det finns flera aspekter på det föreslagna programmet som gör det mindre lämpligt som incitamentsskapare. Med beklagande noterar således Tredje AP-fonden att Skandias styrelse vidhåller sitt förslag om detta optionsprogram och inte väljer att föra en dialog om hur det kan förbättras.

Vänliga hälsningar
TOMAS NICOLIN
VD