Gå direkt till navigering

Totalavkastning på 17,9% -– bästa resultatet i AP3s historia

Januari-december 2005 

  • Totalavkastning på AP3s portfölj uppgick till 17,9 procent före kostnader och 17,7 procent efter kostnader.
  • Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen (som exkluderar onoterade placeringar) uppgick till 17,3 procent före kostnader.
  • Den aktiva avkastningen uppgick till 1,2 procent.
  • Årets resultat uppgick till 28,8 miljarder kronor.
  • AP3s fondkapital ökade med 31,7 miljarder kronor till 192,0 miljarder kronor.
  • Valutaexponeringen vid årets slut uppgick till 17,0 procent.
  • Det riskjusterade resultatet (sharpekvot) uppgick till 3,4.
  • Informationskvoten uppgick till 2,2.

Den totala avkastningen uppgick till 17,9 procent vilket är den kraftigaste värdeökningen sedan starten 2001. Samtliga tillgångar i fondens portfölj uppvisade en positiv avkastning under 2005, vilket förklaras av en stark börsutveckling och en framgångsrik aktiv förvaltning.

Den aktiva avkastningen(meravkastning jämfört med index)uppgick till 1,2 procent vilket motsvarade ett mervärde på 1,8 miljarder kronor. AP3s globala aktieförvaltning hade ett bra år och bidrog med 1,1 miljarder kronor till fondens aktiva avkastning. Även fondens taktiska tillgångsallokering var framgångsrik och bidrog med 0,8 miljarder kronor.

– Vår strategi med en väldiversifierad portfölj i kombination med aktiv förvaltning har varit lönsam. Årets resultat är vårt bästa hittills och innebär att vi nu bidrar med ytterligare 28,8 miljarder kronor till pensionssystemet. Det goda resultatet har bidragit till att förbättra den genomsnittliga reala avkastningen på kapitalet som nu uppgår till 3,5 procent per år, säger AP3s VD Kerstin Hessius. 

De fyra buffertfonderna hade en mycket god avkastning under 2005. Sammantaget har fonderna bidragit med 147,6 mdkr till pensionssystemet sedan starten 2001.  

 

AP3s portfölj 31/12-2005

Tillgångsslag: Portföljavkastning mdkr / Portföljavkastning % / Index-avkastning % / Aktiv avkastning %

Svenska aktier: 29,6 / 31,7% / 35,5% / -3,8%
Globala aktier: 78,2 / 35,6% / 33,4% / 2,2%
Räntebärande tillgångar: 76,7 / 3,4% / 2,7% / 0,7%
Totalt marknadsnoterad portfölj: 184,4 / 17,3% / 16,1% / 1,2%
Alternativa investeringar: 7,5 / 35,9%
Totalportfölj: 192,0 / 17,9%
 
Styrelsen har under året gjort en djuplodande kostnadsjämförelse mellan AP3 och internationella pensionsförvaltare för att säkerställa att AP3s förvaltning är kostnadseffektiv. Fondens kostnader, som ligger marginellt högre än marknadssnittet, kan i stort sett hänföras till att AP3 har placerat kapitalet i tillgångar eller förvaltning som ger en högre förväntad avkastning.

Strategisk portfölj 2006
Styrelsen har fattat beslut om ny strategisk portfölj för 2006. I den nya portföljen har valutaexponeringen minskats från 14,7 procent till 13 procent. Andelen realränteobligationer har ökat från 0 till 7,5 procent och nominella obligationer minskat i motsvarande grad. Vidare har andelarna för olika regionala marknader ändrats. I aktieportföljen har andelen för Asien och utvecklingsmarknaderna (s.k. emerging markets) höjts samtidigt som exponeringen mot Europa och Nordamerika dragits ned. I ränteportföljen har andelen nominella obligationer i Asien och USA ökat och Europa-andelen minskat.

Pressträff
VD Kerstin Hessius presenterar bokslutet och buffertfondernas roll i pensionssystemet den 23 februari, klockan 11.00 i AP3s lokaler på Vasagatan 11, 8 trappor.

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, mobil: 0709-51 72 23, christina.hillesoy@ap3.se

Ladda ned hela årsredovisningen i pdf-format>>

Den engelska årsredovisningen publiceras i mitten av mars 2006.

Pressmeddelandet i pdf-format >>