Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden höjer ambitionsnivån – för redan CO2-neutral portfölj

Tredje AP-fonden (AP3) skrev 24 november under Paris Pledge for Action och står därmed bakom det avtal som signerades på klimatmötet i Paris (COP21) då 195 länder kom överens om utmanande klimatmål. AP3 har beslutat att målsätta ett antal frågor och höjer ambitionsnivån för fondens hållbarhetsarbete ytterligare. Tredje AP-fonden anser att välskötta bolag på sikt leder till högre avkastning och lägre risk för investeraren. Precis som för enskilda företag skapar hållbarhetsfrågorna möjligheter och risker i fondens verksamhet. Hållbarhet är därför en integrerad del av fondens förvaltningsstrategi för att skapa värden långsiktigt för pensionssystemet.

Klimatförändringarna leder till omställningar av världens resurser och påverkar AP3s portföljutveckling. Fonden har därför specifikt valt att fokusera på klimatbelastningen.

I december 2014, då fonden började mäta den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck, redovisade AP3 en koldioxidneutral portfölj. Detta genom att de utsläpp av växthusgaser som fondens aktieinnehav orsakar till stora delar balanseras av fondens skogsinnehav*) som binder stora mängder koldioxid. Trots det redan positiva utgångsläget har AP3 fortsatt starka ambitioner att ytterligare reducera klimatbelastningen i portföljen.

AP3 har valt olika strategier för hållbarhetsarbetet beroende på hur fondens ägande ser ut. I maj 2015 avyttrade fonden bolag verksamma inom kolindustrin. Nu har AP3 valt att kommunicera mål med siktet på 2018 och med årliga uppföljningar av insatserna.

 • Noterade aktiers och krediters CO2-avtryck ska ha halverats år 2018 jämfört med fondens nivå 2014. AP3 uppmuntrar dessutom alla företag att senast 2018 regelbundet rapportera bolagets CO2-avtryck.
 • AP3 avser bidra till att utveckla marknaden för gröna obligationer i linje med COP21 och siktar på att till utgången av 2018 mer än tredubbla innehavet i gröna obligationer från 4,5 miljarder till 15 miljarder SEK.
 • AP3s strategiska hållbarhetsinvesteringar, däribland investeringar inom vattenrening, ska fördubblas från 10 till 20 miljarder SEK till slutet av 2018.
 • AP3 arbetar för att Nordens största fastighetsbolag Vasakronan, som ägs till 25 procent av fonden, ska fortsätta att leda utvecklingen av hållbarhetsarbetet inom fastighetsbranschen i Sverige. Fonden arbetar även för att de övriga ägda fastighetsbolagen (Hemsö, Trophi, Regio m fl) utvecklar ett ambitiöst hållbarhetsarbete allteftersom bolagen mognar.

– Hållbarhet är en fråga om riskbedömning och ställer höga krav på ansvarstagande i en verksamhet som vår, säger Mårten Lindeborg, VVD och CIO i Tredje AP-fonden. De prioriteringar som vi beslutat bygger på bedömning av vad som är långsiktigt värdeskapande. Synen på vad som är värdeskapande handlar för oss om god ägarstyrning, miljöhänsyn och socialt ansvar. När fonden fattar beslut om förändringar omfattas hela portföljen av granskningen. Ägarna gör sitt och bolagen själva har det yttersta ansvaret för att säkerställa hållbarhet i sin verksamhet.

*) Beräkningsgrunderna för både den noterade aktieportföljen och skogen är omgärdat med olika antaganden. Siffrorna ger dock en vägvisning som kan användas för att identifiera risker, möjligheter och sedermera analysera om det sker förbättringar i portföljen och underliggande investeringsuniversum.   

Bakgrundsinformation:
Ett urval av Tredje AP-fondens (AP3) hållbarhetsinsatser sammanfattas här.

 1. AP3 gör 2004 sin första skogsinvestering i det FSC-certifierade Bergvik Skog.
 2. AP-fonderna bildar 2006 AP-fondernas Etikråd för att främst arbeta med etik- och miljöfrågor kring utländska innehav.
 3. AP3 var 2007 först med att investera i gröna obligationer vilka bl a bidrar till att finansiera olika projekt som mildrar klimatförändringar eller hjälper länder att anpassa sig till effekterna av detta. AP3 investerar i en cleantech-fond som investerar i nordiska bolag inom förnyelsebar     energi, effektivisering, förnyelsebara material samt återvinnings- och reningsteknologier.
 4. AP3 signerar ett flertal ESG-initiativ för arbete för lågfossila initiativ, antikorruption och mänskliga rättigheter.
 5. AP3 genomför 2014 utbildning av samtliga medarbetare i hållbarhetsfrågor med tonvikt på miljöfrågor och mänskliga rättigheter.
 6. AP3 mäter 2014 koldioxidavtrycket för aktieportföljen vilket uppmättes till 27% lägre än jämförande index. Samtidigt mättes skogsinnehavets positiva CO2 avtryck som bedöms neutralisera aktieportföljens koldioxidavtryck.
 7. AP3 utvecklar 2014 en intern process med positiv och negativ screening av bolag kring ett antal hållbarhetskriterier.
 8. AP3 säljer alla kolbolag i maj 2015.
 9. AP3 signerar i november 2015 Paris Pledge for Action.
 10. AP3 annonserar i december 2015 ett förstärkt program för åtgärder med sikte på 2018.

 

Läs mer om AP3s hållbarhetsarbete här:
Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2015 förvaltade fonden 304 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. AP3 har avkastat 6,6 procent i genomsnitt per år den senaste tioårsperioden. Motsvarande siffra för inkomstindex är 3,0 procent, vilket betyder att AP3s avkastning avsevärt bidragit till pensionssystemet. Hållbarhet är en integrerad del i förvaltningsstrategin och sedan sista december 2014 har AP3 en koldioxidneutral portfölj.

För ytterligare information kontakta:
Mårten Lindeborg, vVD och CIO Tredje AP-fonden, 08 555 17 155 marten.lindeborg@ap3.se
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation Tredje AP-fonden, 08 555 17 123, lil.lindgren@ap3.se