Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden mäter koldioxidavtryck

Tredje AP-fonden har undersökt koldioxidavtrycket (carbon footprint) från fondens aktieinvesteringar. Detta som en följd av det miljöinitiativ som skrevs under i samband med FN:s klimatmöte i september. Resultatet visar att portföljens koldioxidavtryck är 27 procent lägre än motsvarande globala jämförelseindex.

Inför FN:s klimatmöte i New York i september 2014 undertecknade Tredje AP-fonden Montreal Carbon Pledge, ett initiativ som uppmanar investerare att årligen mäta och publicera koldioxidavtryck från sina aktieinnehav.

Med utgångspunkt från fondens ägarandelar i samtliga bolag i aktieportföljen har därför Trucost, ett företag specialiserat på analys av miljödata, på fondens uppdrag, genomfört mätning av koldioxidavtrycket. Analysen visar att Tredje AP-fondens aktieportfölj har ett koldioxidavtryck som ligger 27 procent lägre än motsvarande globala jämförelseindex, MSCI All Country World Index.

Portföljens lägre koldioxidavtryck beror främst på fondens valda strategi som innebär en högre vikt i svenska aktier samt aktiva branschvikter i fondens portfölj. Den genomförda kartläggningen bidrar till att ytterligare öka kunskapen om vilka risker och möjligheter som fondens investeringar medför.

   – Tredje AP-fonden tittar på hållbarhetsrisker på samma sätt som fonden analyserar andra risker i portföljbolagen, säger Peter Lundkvist, senior portföljanalytiker och ägaransvarig på Tredje AP-fonden. På det här sättet skaffar vi oss kunskap i första hand.

Tredje AP-fondens uppdrag är att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för det statliga inkomstpensionssystemet och har under lång tid varit engagerad i miljö- och klimatfrågor.

Fonden har exempelvis alltsedan 2006 genom det internationella samarbetsprojektet Carbon Disclosure Project (CDP) ställt krav på att bolagen ska rapportera sina utsläpp av växthusgaser. Sedan 2010 arbetar fonden även tillsammans med Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) med att ta fram tydliga regelverk som underlättar för institutionella investerare att investera i en omställning till ett lågfossilt samhälle.

Fonden stödjer även Global Reporting Initiative (GRI), ett FN-initiativ för att skapa en global standard för bolagens hållbarhetsredovisning. Sommaren 2014 undertecknade Tredje AP-fonden Global Investor Statement on Climate Change.

 

För mer information kontakta:
Peter Lundkvist, senior portföljförvaltare och ägaransvarig, 08-555 17 144 eller peter.lundkvist@ap3.se
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, telefon: 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 13 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni 2014 uppgick till 272 579 miljoner kronor. För att täcka skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensioner under första halvåret 2014 betalade AP3 in 2 468 miljoner till Pensionsmyndigheten.