Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden rapporterar starkt första halvår

AP3s totalavkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,4 procent efter kostnader och 11,1 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden. Resultatet uppgick till 17,5 miljarder kronor. Fondkapitalet uppgår nu till 338 miljarder kronor, en ökning med 13,8 miljarder kronor jämfört med helåret och kostnaderna ligger på låga 0,11 procent. Innehavet i Gröna obligationer har stadigt ökat och är nu nära 11 miljarder. Fonden har under våren gått in som en ledande investerare i en ny typ av katastrofobligation utfärdad av Världsbanken för att begränsa pandemier i världens fattigaste länder.

Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden kommenterar det första halvåret:

”Vi rapporterar ett starkt resultat på 17,5 miljarder kronor för det första halvåret. Det är framförallt aktier och våra svenska fastighetsbolag som bidragit positivt. Vi har fortsatt att bygga vår gröna obligationsportfölj som nu uppgår till 13 procent av ränteportföljen.”

 

AP3 2017 januari – juni i sammandrag

 • Fondens resultat första halvåret 2017 uppgick till 17 491 (4 206) miljoner kronor.
 • AP3s fondkapital uppgick till 338 179 (324 375 vid årsskiftet) miljoner kronor, vilket var en ökning med 13 804 (990) miljoner kronor.
 • Från fondkapitalet har 3 687 (3 216) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner under första halvåret 2017 samt kostnader för inkomstpensionssystemet.
 • AP3s totalavkastning uppgick till 5,5 (1,5) procent före kostnader och 5,4 (1,4) procent efter kostnader. Riskklasserna Aktier och Inflation stod för de största positiva bidragen till fondens resultat.
 • Fondens förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,11 (0,12) procent, varav rörelsekostnader 0,06 (0,06) procent.
 • AP3s kostnader ligger 31% lägre än genomsnittskostnaden för liknande fonder, enligt det kanadensiska analysföretaget CEM Benchmarking som årligen genomlyser ett stort antal av världens pensionsfonder.
 • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 2,0 procentenheter högre än jämförelseportföljen (LSP).
 • Innehavet i gröna obligationer uppgick till 10,9 miljarder kronor vilket motsvarar 13 procent av ränteportföljen.
 • AP3 har gått in som en ledande investerare i en ny typ av katastrofobligation utfärdad av Världsbanken för att begränsa pandemier i världens fattigaste länder.
 • Fonden har avkastat 11,1 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 5,6 procent under den senaste 10­-årsperioden.

Utmärkelser under perioden:

 • AP3s ankarinvestering i LBBW Immobilien förvaltad av Patrizia vann två priser i fastighetstidningen PropertyEU Magazine. AP3 med 25 procent av aktiekapitalet vann både i kategorin “Best residential deal of the decade” och läsarnas pris “award of the decade”.
 • En internationell utmärkelse har delats ut av Responsible Investors till AP-fonderna och holländska investerare för det gemensamma uttalandet om vikten av stöd av FNs globala hållbarhetsmål.

 

Gällande förslaget till förändringar av Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler som nu är ute på remiss och som ska träda i kraft den 1 juli 2018 säger Kerstin Hessius:

”Vi välkomnar förslaget till förändringar som ska förbättra möjligheten till att skapa avkastning och vi analyserar nu detaljerna i promemorian för att lämna synpunkter i vårt remissvar i oktober.”

Sammandrag av Tredje AP-fondens resultat per 30 juni, 2017

 

30/6-2017

30/6-2016

31/12-2016

Utgående fondkapital, mdkr

338,2

304,0

324,4

Periodens/årets resultat, mdkr

17,5

4,2

28,0

Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr

3,7

3,2

6,6

Ingående fondkapital, mdkr

324,4

303,0

303,0

       

Avkastning efter kostnader, procent

5,4

1,4

9,4

Real avkastning efter kostnader, procent

4,7

0,7

7,6

Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *

0,06

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *

0,05

0,06

0,06

 Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *

0,11

0,12

0,12

Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent **

11,1

 

10,9

Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent **

5,6

 

5,7

Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år procent **

4,5

   

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt

**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp 5,0 år

 

Läs hela rapporten här Halvårsrapport 2017  eller på www.ap3.se

 

För mer information kontakta:

Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden, 08-555 17 100
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation Tredje AP-fonden, 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

 

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder med uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fondkapitalet uppgick per den 30 juni 2017 till 338 miljarder kronor. Sedan nuvarande pensionssystem grundades 2001 har fonden täckt underskott i systemet med 19 miljarder kronor. Vid starten hade fonden ett kapital på 134 miljarder kronor. Sedan 2001 har fondens totalavkastning i snitt uppgått till 5,9 procent per år.

AP3s hållbarhetsarbete presenterades i Tredje AP-fondens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2016 och finns även att ladda ned från fondens hemsida www.ap3.se