Gå direkt till navigering

Tredje AP-fonden visar stark portfölj i prövningarnas tid

  • AP3s resultat första halvåret 2022 uppgick till -35 347 (48 133) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till -7,0 (11,4) procent efter kostnader.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,08 (0,09) procent, varav rörelsekostnader 0,05 (0,05) procent.
  • AP3s fondkapital uppgick till 464 927 (502 287 per 31/12 2021) miljoner kronor, vilket var en minskning med 37 360 miljoner kronor.
  • Från fondkapitalet har 2 013 (4 220) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2022.
  • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 5,6 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP.
  • Fondens ägarstyrningsrapport publiceras i samband med delårsrapporten.
  • AP3 har under våren tillsatt en hållbarhetschef och bildat en särskild hållbarhetsgrupp inom kapitalförvaltningen för att ytterligare stärka integreringen av hållbarhetsarbetet i portföljförvaltningen. En viktig del består i att definiera kvantitativa och kvalitativa mål samt aktiviteter vars syfte är att nå de långsiktiga mål som styrelsen fastställt.

Kerstin Hessius, vd AP3:

”Omsvängningen från 2021 som avslutades i dur, gick oerhört fort och det har varit ett riktigt tufft första halvår i de finansiella marknaderna då såväl aktier som obligationer har haft negativ avkastning. Under dessa omständigheter uppvisar AP3 ett förhållandevis bra resultat med -7 procent i avkastning efter kostnader.”

”Detta är mitt sista år som VD för AP3 och nu går stafettpinnen till Staffan Hansén som tillträder under senhösten i år. Med trygghet lämnar jag över en fin organisation, mycket kompetenta medarbetare och en stark portfölj som har alla förutsättningar att bidra till pensionssystemet framöver.”

Läs hela rapporten här.

Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni 2022

2022-06-302021-06-302021-12-31
Utgående fondkapital, mdkr 464,9466,9502,3
Periodens/årets resultat, mdkr -35,348,186,8
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr-2,04,2-7,5
Ingående fondkapital, mdkr502,3423,0423,0
Avkastning efter kostnader, procent-7,011,420,7
Real avkastning efter kostnader, procent-11,710,816,2
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *0,050,050,05
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *0,030,030,03
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *0,080,090,08
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent **8,511,211,3
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent **9,99,711,1
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år procent **8,08,79,8

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år

 

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

AP3s pressrum

 

Tredje AP-fonden (AP3)
AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2022 förvaltade fonden 464,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se