Gå direkt till navigering

Tredje AP-fondens remissvar ”Nya regler för AP-fonderna”

Tredje AP-fonden avstyrker den reformering av AP-fondssystemet som föreslås i promemorian Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) (i det följande även kallad promemorian). De mycket omfattande förändringarna medför sämre förutsättningar för förvaltningen av buffertkapitalet, vilket med stor sannolikhet leder till lägre pensioner. Förslaget innebär en helt ny och mycket komplex förvaltningsmodell med stora inslag av styrning från regeringskansliet i motsats till det nuvarande systemets tydliga förvaltningsmodell uteslutande reglerad av riksdagen i lag. Pensionsgruppen var överens om att se över huvudmannaskapet och att skapa flexiblare placeringsregler. Promemorians förslag går mycket längre.

Då nuvarande AP-fondssystem har fungerat väl och avkastningen har överträffat vad som förväntades när systemet infördes 2001, saknas behov av en större förändring. Det naturliga är därför att förslag till förbättringar tar sin utgångspunkt i befintlig lagstiftning. Istället föreslår Finansdepartementets promemoria en helt ny förvaltningsmodell som frångår det som har legat till grund för att uppnå en effektiv förvaltning i dagens system.

Dagens AP-fondssystem med fyra självständiga fonder med samma entydiga förvaltningsmål har sin grund i att det skapar förutsättningar för konkurrens, diversifiering, en rättvisande utvärdering, en minskad administrativ risk och att eventuella problem med politiskt inflytande reduceras. Promemorians förslag går tvärs emot dessa principer. En styrande referensportfölj introduceras vilken kommer att likrikta fonderna. Ett av regeringen beslutat kostnadstak kommer att direkt styra förvaltningen. En tvingande samordning av administrationen höjer de operativa riskerna och innebär stora omställningskostnader. Därtill kommer en tvingande samordning av onoterade tillgångar som inte är motiverad utifrån AP-fondernas förvaltningsverksamhet.

Styrmodellen bygger dessutom in målkonflikter genom att ansvaret för förvaltningen delas mellan regeringen som beslutar kostnadstaket, AP-fondsnämnden som beslutar referensportföljen och AP-fonderna som ska förvalta buffertkapitalet föredömligt. Det uppdrag som AP-fonderna får är otydligt genom att en aktsamhetsprincip knyts till såväl en referensportfölj som till främjandet av hållbar utveckling. Dessutom innehåller lag och förarbeten värdeord som skapar otydlighet och öppnar för tolkningar.

 • Tredje AP-fonden ställer sig frågande till att promemorian framställer regeringen och inte riksdagen som huvudman för buffertkapitalet som är avsatt till särskild förvaltning.
 • Tredje AP-fonden avstyrker regeringens huvudmannaskap och att det ska utövas av AP-fondsnämnden som inordnas under Pensionsmyndigheten.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att riksdagen ger regeringen föreskriftsrätt över administrativa frågor i AP-fondssystemet.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att regeringen ska utse styrelserna i både AP-fondsnämnden och AP-fonderna. 
 • Tredje AP-fonden avstyrker förslaget om att införa ett kostnadstak som beslutas av regeringen.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att aktsamhetsprincipen ska kopplas till en referensportfölj och att förvaltningen av buffertkapitalet ska styras av en referensportfölj.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att detaljreglera i lag kring ansvarsfulla investeringar och värdegrund.
 • Tredje AP-fonden tillstyrker förslaget att kunna äga en större andel i bolag som noteras och som AP-fonderna tidigare ägt.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att det fastslås i lag att samverkan ska ske i förvaltningen av onoterade tillgångar.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att det fastslås i lag att AP-fonderna ska samordna sin administration.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att AP-fondernas bemyndigande att teckna egna kollektivavtal återkallas.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att verksamheten i AP-fonderna delas upp i två enheter där medlen ligger i AP-fonderna och förvaltningen i AP-fondsmyndigheter.
 • Tredje AP-fonden avstyrker att redovisningen delas upp och att Riksrevisionen ska svara för den årliga revisionen.Tredje AP-fonden avstyrker att en av 1-4 AP-fonderna läggs ned på det sätt som föreslås i promemorian.

Tredje AP-fonden anser att det är oaktsamt att fatta beslut om så omfattande förändringar som föreslås i promemorian utan en grundlig och heltäckande konsekvens- och kostnadsanalys, något som helt saknas i promemorian. Det kan därför ifrågasättas om beredningskravet i Regeringsformen kan anses vara uppfyllt.

Läs hela Tredje AP-fondens remissvar Ds 2015:34 här >>