Gå direkt till navigering

Upphandling av brandväggar, mailfilter och SSL portal avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av brandväggar, mailfilter och SSL portal
 
Beslut har fattats om att teckna avtal för brandväggar, mail-filter och SSL portal med följande anbudsgivare:

Cygate AB

Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.

Vänligen notera följande avseende utvärderingen:

Utvärderingskriterier (Viktning)
1. Lösningsfunktion (40%)
2. Pris (20%)
3. Support (40%)

Tredje AP-fonden
Mikael Gustafsson
Chef IT och kontorsservice