Gå direkt till navigering

Upphandling av lönetjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Lönetjänster Dnr AP3 2012/132

Beslut har fattats om att teckna avtal med följande anbudsgivare:

PA-resurs BS AB

Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.

Vänligen notera följande avseende utvärderingen: 

  • Kompetens har bedömts med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna områdena där specialistkompetens efterfrågats. Härvid har en totalbedömning gjorts mot bakgrund av vad som angetts i respektiva anbud.
  • Resurser samt erfarenhet från att arbeta med offentliga organisationer i vår bransch har bedömts utifrån vad som angetts i respektive anbud.
  • Referenser har främst bedömts utifrån vad som framgått av respektive anbud. 
  • Pris har bedömts utifrån en beräknad kostnad över avtalsperioden, baserad på de priser som angivits i anbuden.

Avtal kommer ingås först när tiden för avtalsspärr löpt ut.

14 augusti 2012
Tredje AP-fonden

Yvonne Thomsson 
Ekonomichef