Hoppa till huvudinnehållet

AP-fondernas etikråd

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna för att med gemensam kraft påverka företag till ett hållbart värdeskapande och till transparent rapportering.

Logotyp för AP-fondernas etikråd

Sedan 2007 samordnar AP-fonderna arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Etikrådets dialoger skyddar pensionskapitalet tack vare påverkan. Genom dialoger och samtal med bolag engagerar sig Etikrådet för att påverka bolag och branscher i både förebyggande syfte och i händelse av incidenter.

Ett samarbete för påverkan och dialog

Etikrådet samverkar och arbetar med de företag som finns i AP-fondernas aktieportföljer av börsnoterade företag, främst de utländska innehaven. Etikrådet består av 1-2 ordinarie representanter från varje AP-fond. Ordförandeposten roterar mellan AP-fonderna – ett år i taget.

  • Ökar möjligheten att påverka
    De fyra fondernas samlade kapital ökar möjligheten att påverka ett bolag jämfört med enskilda insatser.

  • Attraktiv samarbetspartner
    Etikrådet är en attraktiv samarbetspartner för andra internationella investerare med en liknande agenda för miljö- och etikhänsyn, vilket ytterligare ökar möjligheterna att påverka bolag till positiv förändring.

  • Tids- och kostnadseffektivt
    Samarbetet i Etikrådet innebär att AP-fondernas arbete blir mer tids- och kostnadseffektivt. Den ökade effektiviteten tar sig bland annat uttryck i fler bolagsdialoger och internationella investerarinitiativ.

Positioner

Vissa typer av investeringar är generellt omdiskuterade. På Etikrådets hemsida redovisas synen på några omdiskuterade produkter, tjänster och områden. Läs mer om dessa på:

Läs mer

Lampor som hänger i taket på AP3

Samarbeten och överenskommelser

Som svensk myndighet vägleds AP3 av de internationella konventioner och riktlinjer som Sveriges riksdag har ratificerat respektive stödjer; FNs Klimatkonvention UNFCCC med Paris-avtalet, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030.
Samarbeten och överenskommelser
ett bi

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.
Fokusområden och mål
Medarbetare på AP3 som som stänger en dörr

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall.
Intern miljöpåverkan