Hoppa till huvudinnehållet

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall. Fonden har sedan 2017 minskat sin miljöpåverkan på flera sätt, bland annat genom minskad energianvändning med 41 procent och minskat koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 26 procent.

Medarbetare på AP3 som som stänger en dörr

Tjänsteresor

Telefon- och videokonferenser används i allt större utsträckning som ett alternativ till tjänsteresor. Vid tjänsteresor eftersträvar AP3 att i första hand välja tåg om resan sker inom Sverige. De flesta tjänsteresor sker dock till utlandet med flyg. Fondens kontor ligger centralt beläget i Stockholm, vilket möjliggör effektivt resande med kommunala färdmedel istället för med bil. Möjlighet till tjänstebil finns inte på AP3.

Energieffektiv kontorslokal

AP3 bedriver sin verksamhet i en kontorsfastighet som är miljöcertifierad enligt LEEDs Platinumnivå. LEED är ett av världens ledande miljöcertifieringssystem av byggnader som bland annat bedömer energianvändning, inomhusklimat samt användning av återvunnet och närproducerat material. Fonden återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall.

Energianvändning inom organisationen

2023

2022

2021

2020

2019

Energianvändning, totalt kwh

69 020

69 027

84 028

94 140

134 904

Varav el, kwh

49 980

41 139

41 692

50 460

90 104

Varav värme, kwh

19 040

27 888

42 336

39 200

39 200

Varav kyla, kwh

*

*

*

4 480

5 600

*) kylan ingår under el


Direkta utsläpp av växthusgaser


Tjänsteresor, ton CO2

256,7

123,6

37,9

47,9

118,8

Antal bud, st

95

79

34

137

145

Varav cykelbud inom Stockholm, st

22

15

13

68

96

Varav hybridbil inom Stockholm, st

48

49

10

40

49

Varav bud utanför Stockholm, st

0

0

2

2

1

Varav inrikes och utrikes bud med flyg, st

16

14

9

27

49Total avfallsvikt


Pappersförbrukning, kg

251

178

469,4

475,6

865,5

Andel miljömärkt papper av total pappersförbrukning, %

100

100

100

100

100

Återvunnet pappersavfall, kg

725

844

698

740

1 555

Återvunnet elektronikavfall, kg

15

530

0

0

264

Läs mer

Lampor som hänger i taket på AP3

Samarbeten och överenskommelser

Som svensk myndighet vägleds AP3 av de internationella konventioner och riktlinjer som Sveriges riksdag har ratificerat respektive stödjer; FNs Klimatkonvention UNFCCC med Paris-avtalet, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030.
Samarbeten och överenskommelser
ett bi

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.
Fokusområden och mål
Mönster årsringar brun

Ansvar

AP3s hållbarhetsarbete utgår från svenska statens värdegrund där demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet och en hållbar utveckling är centrala delar.
Ansvar