Hoppa till huvudinnehållet

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.

ett bi

AP3s fyra fokusområden för hållbarhet har målsatts

Styrelsens ställningstaganden inom bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald utgör grunden för fondens fokusområden. Dessa inriktar sig på områden som bedöms ha störst materiell påverkan på investeringarna och på områden där AP3 har bäst möjlighet att bidra till en positiv utveckling. Arbetet under 2022 har varit inriktat på att kartlägga fokusområden för att komma fram till ett effektivt målstyrt arbetssätt.

Bolagsstyrning

  • AP3 ska genom aktiv ägarstyrning verka för att de bolag fonden investerar i är välskötta och har en god styrning.

Klimat

Mänskliga rättigheter

  • AP3 ska verka för att mänskliga rättigheter kopplade till bolagens verksamheter respekteras.

  • Läs mer i AP3s Handlingsplan för mänskliga rättigheter.

Biologisk mångfald

  • AP3 ska beakta hur investeringar påverkar materiella portfölj- och samhällsrisker kopplade till biologisk mångfald och ekosystem. AP3 ska bidra till såväl bevarande som positiv utveckling av den biologiska mångfalden senast 2030.

  • skog där solen lyser in bakom träden

Nyckeltal för fokusområden

Område /Aktivitet

Nyckeltal – mål

Aktiviteter 2022

Status

Bolagsstyrning
Andel av det underrepresenterade könet i styrelsen (gäller svenska bolag)

Alla svenska storbolag i portföljen ska ha minst 40 % av det underrepresenterade könet i styrelsen senast 2026

Kontaktat de 20 bolag i portföljen som ligger under målet

I genomsnitt är andelen kvinnliga styrelseledamöter i storbolag 38,8 %

Hållbarhetskriterier i incitamentsprogram

Andelen svenska bolag i portföljen med hållbarhetskriterier i incitamentprogram ska fördubblas från 20 % till 40 % 2025

Inom IÄF (Institutionella Ägares Förening) har en gemensam syn utvecklats och är kommunicerat till bolagen

Andelen bolag i portföljen med hållbarhetskriterier uppgår till 20 %

Klimat
Koldioxidavtryck

Halverat CO2-avtryck i den direktägda aktieportföljen 2019–2025

Påverkansarbete har fortsatt under året

-32% (-25 %) (se tabell sid 65 i Årsredovisningen för mer info)

Andel bolag som är i linje med 1,5-gradersmålet  

2040: 100 % 

Börjat mäta

38% (28 %)

Påverkansdialog med de bolag som står för störst andel av portföljens finansierade utsläpp

Dialog med bolag som står för 70 % av utsläppen 2023 och 90 % 2030

Under 2022 har vi identifierat 70 %

Dialoger initieras första kvartalet 2023

Investeringar i Hållbara obligationer

25 % av ränteportföljen 2025

Utvidgat definitionen

22,4% (varav gröna obligationer 19,2 %)

Mänskliga rättigheter
Andel bolag i sektorer med förhöjd risk med policy för mänskliga rättigheter

2030: 100 %

AP3 har identifierat relevanta bolag och etablerat kontakt

91%

Andel bolag i sektorer med exponering mot utsatta grupper med genomlysningsprocess

2030: 100 %

AP3 har identifierat relevanta bolag och etablerat kontakt.

Arbetar i olika samarbetsinitiativen, framför allt i Investor

Alliance for Human rights

60%

Biologisk mångfald
Andel bolag inom prioriterade sektorer med policy för biologisk mångfald

2030: 100 %

Handlingsplan för biologisk mångfald har arbetats fram

59%

Andel bolag inom prioriterade sektorer som följer TNFDs rekommendationer

2030: 100 %

Handlingsplan för biologisk mångfald har arbetats fram

TNFD-ramverket publicerades hösten 2023. Mäts från 2024.

Läs mer

Lampor som hänger i taket på AP3

Samarbeten och överenskommelser

Som svensk myndighet vägleds AP3 av de internationella konventioner och riktlinjer som Sveriges riksdag har ratificerat respektive stödjer; FNs Klimatkonvention UNFCCC med Paris-avtalet, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030.
Samarbeten och överenskommelser
Medarbetare på AP3 som som stänger en dörr

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall.
Intern miljöpåverkan
Mönster årsringar brun

Ansvar

AP3s hållbarhetsarbete utgår från svenska statens värdegrund där demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet och en hållbar utveckling är centrala delar.
Ansvar