Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhetsprocessen

Ger stöd i svåra avvägningar

AP3s hållbarhetsprocess ger stöd i svåra avvägningar. Som stor kapitalägare har AP3 möjligheter att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Arbetet ska vara resultatinriktat utifrån tydliga målsättningar och genom ett effektivt påverkansarbete. För att få största möjliga genomslagskraft måste hållbarhetsarbetet fokuseras där AP3 kan göra störst skillnad och skapa mest värde för inkomstpensionssystemet.

Årsringar grön

Hållbarhetsprocessen

Som stöd för de svåra avvägningar som ibland måste göras har AP3 en tydlig hållbarhetsprocess som drar nytta av fondens samlade tillgång till resurser inklusive externa samarbeten. Hållbarhetsprocessen består av tydliga steg som stöttar varandra och involverar hela förvaltningsorganisationen.

AP3s arbetssätt är väl förankrat i styrelsen och i vår hållbarhets- och ägarpolicy. Det är VD som ansvarar för att policyn implementeras och gör detta i nära samarbete med kapitalförvaltningen. I praktiken uttrycks detta genom en vd-instruktion. Det löpande hållbarhetsarbetet diskuteras och beslutas i en investeringskommitté och i gruppen för hållbarhet och ägarstyrning tillsammans med de olika förvaltningsgrupperna.

Hållbarhetsprocessen på AP3 illustrerad

Påverkar som ansvarsfull och aktiv ägare

AP3s främsta verktyg att påverka utvecklingen i en hållbar riktning i samhället och styrning mot ett värdeskapande hållbarhetsarbete sker genom ägarengagemang i bolagen. I fondens portfölj finns även företag som idag har betydande hållbarhetsutmaningar samtidigt som de bedöms vara viktiga i samhällets omställningsprocess.

AP3 investerar inte i alla bolag

En grundförutsättning för att AP3 ska investera i ett bolag är att det finns ambitioner att agera långsiktigt och integrera hållbarhetsaspekter i verksamheten. För att bäst nyttja AP3s resurser screenas därför de allra lägst hållbarhetsrankade bolagen bort från AP3s investeringsuniversum. AP3 investerar heller inte i:

  • bolag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption

  • bolag som får en betydande del av sina intäkter från produktion, bearbetning, distribution, marknadsföring eller försäljning av cannabis eller tobak

  • bolag som är involverade i produktion av antipersonella minor eller klusterbomber

  • bolag som är involverade i kärnvapenprogram i andra länder än de som anges i icke-spridningsavtalet, NPT

  • bolag som är involverade i utvinning av kol eller kolbaserad energiproduktion.

Se även AP-fondernas etikråds ställningstaganden för ytterligare förtydliganden.

Hållbarhetsarbetet målsätts

Ett viktigt led i att uppnå tydliga resultat och i att integrera hållbarhetsarbetet i portföljen är sätta mål som följs upp. Målen har olika karaktär beroende på fokusområde och kan vara både kvantitativa och kvalitativa.

Hållbarhetsrisker och möjligheter

AP3 fokuserar sitt hållbarhetsarbete där risker och möjligheter bedöms vara materiella och där AP3 har möjligheter att göra skillnad. Fonden kartlägger vilka hållbarhetsrisker som har störst påverkan på en hållbar utveckling och vilka som bedöms ha störst inverkan på AP3s investeringar

Björkskog i solljus
Personer som har möte

Påverkansarbete som ansvarsfull ägare – i Sverige och globalt

Påverkar som ansvarsfull och aktiv ägare AP3s främsta verktyg att påverka utvecklingen i en hållbar riktning i samhället och styrning mot ett värdeskapande hållbarhetsarbete sker genom ägarengagemang i bolagen. I fondens portfölj finns även företag som idag har betydande hållbarhetsutmaningar samtidigt som de bedöms vara viktiga i samhällets omställningsprocess.

Resultat

Utfallet av AP3s hållbarhetsprocess ska redovisas tydligt med syfte att vara resultatorienterat och att kunna utvärderas. Som ett led i uppdraget att agera föredöme inom institutionell kapitalförvaltning tar AP3 tillsammans med övriga AP-fonder fram gemensamma riktlinjer för hur resultaten inom hållbarhetsområdet ska redovisas.

Läs mer

Lampor som hänger i taket på AP3

Samarbeten och överenskommelser

Som svensk myndighet vägleds AP3 av de internationella konventioner och riktlinjer som Sveriges riksdag har ratificerat respektive stödjer; FNs Klimatkonvention UNFCCC med Paris-avtalet, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030.
Samarbeten och överenskommelser
ett bi

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.
Fokusområden och mål
Medarbetare på AP3 som som stänger en dörr

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall.
Intern miljöpåverkan